Zgłoszenie zmiany działalności gospodarczej

1. ZAKRES ŚWIADCZONEJ USŁUGI

Zarejestrowanie zawieszenia działalności gospodarczej prowadzonej przez osobę fizyczną.

2. WYMAGANE DOKUMENTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY

Przedsiębiorco Sprawdź czy figurujesz w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej w systemie teleinformatycznym przez Ministra Gospodarki (główny identyfikator to NIP osobisty przedsiębiorcy),

Sprawdź przeważający rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej.

Zgłoszenia zawieszenia dokonuje się w formie pisemnej na podstawie Wniosku CEIDG-1 o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz załączniki.

3. OPŁATY

Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej jest zwolniony z opłat.

4. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Aby zgłosić zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej można wybrać jeden z trybów postępowania:

Więcej na stronie CEIDG.

W przypadku Urzędu Miasta Chodzieży wniosek składa się na stanowisku ds.  Działalności Gospodarcza - parter, pokój nr 208.

5. OSOBY DO KONTAKTU

Anna Bardzińska tel. 0/67 282-71-71 w. 211 pokój nr 208 (parter w Urzędzie Miejskim w Chodzieży)

6. SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA

Organ Gminy przekształca wniosek w formę dokumentu elektronicznego najpóźniej do końca kolejnego dnia roboczego po złożeniu wniosku.

7. TRYB ODWOŁAWCZY

Organem ewidencyjnym jest Minister Przedsiębiorczości i Technologii.

Czynność Organu Gminy związana z przyjęciem wniosku, przekształceniem go w formę dokumentu elektronicznego i przesłaniem do CEIDG jest czynnością materialno-techniczną, od której nie przysługuje odwołanie.

8. PODSTAWA PRAWNA.

Ustawa z dnia 6 marca 2018r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy ( Dz. U. 2019  poz. 1291).

Ustawa z dnia 6 marca 2018r – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. 2019, poz. 1292),

Ustawa z dnia 6 marca 2018r o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 2019, poz. 1079),

Ustawa z dnia 6 marca 2018r Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej (Dz. U. 2018r, poz. 650).

9. INFORMACJE DODATKOWE

Przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą w różnych formach prawnych może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej w jednej z tych form lub we wszystkich.

Zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej mogą ci przedsiębiorcy, którzy nie zatrudniają pracowników.

W przypadku wykonywania działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej jest skuteczne pod warunkiem jej zawieszenia przez wszystkich wspólników.

"Załączniki do karty usługi:"