Zgłoszenie działalności gospodarczej

 1. ZAKRES ŚWIADCZONEJ USŁUGI

Zarejestrowanie działalności gospodarczej prowadzonej przez osobę fizyczną.

 2. WYMAGANE DOKUMENTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY

Osoba fizyczna może podjąć działalność gospodarczą po dokonaniu zgłoszenia do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej w systemie teleinformatycznym przez ministra właściwego do spraw gospodarki.

Zgłoszenia dokonuje się na podstawie Wniosku CEIDG-1 o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Wniosek CEIDG-1 służy jednocześnie do zgłaszania zmian we wpisie do CEIDG, informacji o zawieszeniu, wznowieniu lub zaprzestaniu wykonywania działalności gospodarczej.

Wniosek CEIDG-1 posiada załączniki:

Wniosek CEIDG-1 dla osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą jest jednocześnie:

Wniosek CEIDG-1 służy także do dokonywania aktualizacji danych nieobjętych wpisem do CEIDG.

Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz załączniki.

 3. OPŁATY

Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej jest zwolniony z opłat.

 4. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Aby zarejestrować działalność gospodarczą jako osoba fizyczna można wybrać jeden z trybów postępowania:

Więcej na stronie CEIDG.

 W przypadku Urzędu Miasta Chodzieży wniosek składa się na stanowisku do spraw Działalności Gospodarczej - parter, pokój nr 208.

 5. OSOBY DO KONTAKTU

Anna Bardzińska tel. 0/67 282-71-71 w. 211 pokój nr 208 (parter w Urzędzie Miejskim w Chodzieży)

 6. SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA

Organ Gminy przekształca wniosek w formę dokumentu elektronicznego najpóźniej do końca kolejnego dnia roboczego po złożeniu wniosku.

 7. TRYB ODWOŁAWCZY

Organem ewidencyjnym jest Minister Przedsiębiorczości i Technologii.

Czynność Organu Gminy związana z przyjęciem wniosku, przekształceniem go w formę dokumentu elektronicznego i przesłaniem do CEIDG jest czynnością materialno-techniczną, od której nie przysługuje odwołanie.

 8. PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 6 marca 2018r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy ( Dz. U. 2018, poz. 647).

Ustawa z dnia 6 marca 2018r – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. 2018, poz. 646),

Ustawa z dnia 6 marca 2018r o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 2018, poz. 649),

Ustawa z dnia 6 marca 2018r Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej (Dz. U. 2018r, poz. 650).

 9. INFORMACJE DODATKOWE

 "Załączniki do karty usługi:"