Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert

ZARZĄDZENIE NR 0050.30.2018
BURMISTRZA MIASTA CHODZIEŻY
z dnia 20 kwietnia 2018 r.
w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na budowę pomnika upamiętniającego Powstanie Wielkopolskie na terenie Chodzieży w 100. rocznicę wybuchu
 
Na podstawie art. 15 ust. 2h.i ust. 2j. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 1817, zm. poz. 1948 oraz z 2017 r. poz. 60 i 573.) zarządza się, co następuje:
§ 1. Ogłasza się wyniki otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2018 zadania z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej pn. "Wybudowanie pomnika upamiętniającego Powstanie Wielkopolskie na terenie Chodzieży w 100. rocznicę wybuchu".
§ 2. Informacja zawiera nazwę zadania, nazwę oferenta i kwotę przyznanej dotacji.
W wyniku otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2018 zadania publicznego Gminy Miejskiej w Chodzieży pn. "Wybudowanie pomnika upamiętniającego Powstanie Wielkopolskie na terenie Chodzieży w 100. rocznicę wybuchu", dofinansowanie realizacji zadania w kwocie 20.000,00 zł zostało przyznane dla oferty złożonej przez Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.