Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na budowę pomnika upamiętniającego Powstanie Wielkopolskie na terenie Chodzieży w 100. rocznicę wybuchu

ZARZĄDZENIE NR 0050.23.2018
BURMISTRZA MIASTA CHODZIEŻY
z dnia 29 marca 2018 r.


w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na budowę pomnika upamiętniającego Powstanie Wielkopolskie na terenie Chodzieży w 100. rocznicę wybuchu

Na podstawie art. 15 ust. 2h.i ust. 2j. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 1817, zm. poz. 1948 oraz z 2017 r. poz. 60 i 573.) zarządza się, co następuje:

 

§ 1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2018 zadania publicznego Gminy Miejskiej w Chodzieży z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

1. Rodzaj zadania, wysokość środków, informacja o analogicznych zadaniach zrealizowanych w roku 2017 wraz z uwzględnieniem przeznaczonych środków

 

2. W otwartym konkursie mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe, osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeśli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielnie socjalne oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem i zamierzają realizować zadania na rzecz mieszkańców Gminy Miejskiej w Chodzieży.


3. Tryb przekazywania dotacji: termin i sposób przekazania dotacji określą zapisy umowy powierzenia bądź wsparcia wykonania zadania.


4. Warunki realizacji zadania:


1) Zleceniobiorca w okresie otrzymywania dotacji jest zobowiązany do zamieszczenia w swoich materiałach informacyjnych zapisu o finansowaniu lub dofinansowaniu zadania przez Miasto Chodzież, wraz z podaniem tytułu projektu, okresem realizacji i wysokości dofinansowania oraz do przedstawienia, na
wezwanie Gminy, dodatkowej dokumentacji realizacji zadania w postaci zdjęć; materiałów prasowych, multimedialnych i innych, które będą dostępne;

2) tryb postępowania o udzielenie dotacji, sposób jej rozliczenia oraz kontroli zadań zleconych określa ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
3) termin realizacji zadania ogłoszonego w niniejszym konkursie obejmuje okres od 20 kwietnia 2018 r. do 4 maja 2018 r. Dokładne ramy czasowe będą szczegółowo określone w umowie wsparcia zadania;
4) w ramach dotacji sfinansować można jedynie działania niezbędne w celu realizacji zadania. W ramach dotacji pokryte mogą być tylko koszty kwalifikowane. Koszty kwalifikowane to niezbędne, zaplanowane w kosztorysie wydatki poniesione przez organizację w trakcie realizacji zadania, zapisane w jej księgach zgodnie z zasadami rachunkowości (możliwe do zidentyfikowania, zweryfikowania i poparte dokumentami – umowami, fakturami, itp.);
5) dotacja nie będzie przyznawana na pokrycie kosztów bieżącej działalności i utrzymania biura organizacji;
6) dotacja nie będzie przyznana na wydatki niezwiązane bezpośrednio z realizacją danego zadania;
7) Zleconiobiorca jest zobowiazany do uregulowania tytułu własności pomnika.


5. Termin składania ofert: oferty na realizację zadań, w zamkniętych kopertach z pieczęcią składającego, z podaniem tytułu zadania, należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 kwietnia 2018 r., w kancelarii Urzędu Miejskiego w Chodzieży, ul. I. J. Paderewskiego 2, w godzinach pracy urzędu.


6. Podwykonawcy: Jeśli podmiot ubiegający się o dotację zakłada podwykonawstwo zadania, należy informację o tym zamieścić we wniosku.


7. WZÓR OFERTY Wzór oferty stanowią załączniki do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. (Dz. U. poz. 1300) w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań. Druki ofert
można pobrać w Urzędzie Miejskim w Chodzieży bądź ze strony internetowej: http://www.ekonomiaspoleczna.gov.pl/Rozporzadzenia,3377.html a także w zakładce Pożytek publiczny - Otwarte konkursy i inne ogłoszenia - Nowe wzory ofert i sprawozdań na stronie www.chodziez.pl


8. Złożenie oferty nie jest jednoznaczne z otrzymaniem dotacji. Wnioski będą rozpatrywane pod względem poprawności formalnej. Stwierdzenie ewentualnych braków formalnych może skutkować odrzuceniem oferty. Środki przeznaczone na jedno zadanie nie będą dzielone pomiędzy kilku oferentów. Gmina dofinansuje maksymalnie 30% wartości zadania. Wymagany finansowy wkład własny co najmniej 70% wartości zadania.


1) Oferty wraz załącznikami należy składać w zamkniętych kopertach opatrzonych pieczęcią podmiotu ubiegającego się o dotację oraz nazwą zadania, o wykonanie którego wnioskujący się ubiega. W przypadku złożenia kserokopii żądanych dokumentów wymaga się ich potwierdzenia przez oferenta.Do oferty należy dołączyć:


a) wypis z właściwej ewidencji w przypadku podmiotów, które nie figurują w Krajowym Rejestrze Sądowym, zawierający informację o osobach uprawnionych do reprezentowania oferenta oraz informację o celach statutowych oferenta,
b) w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta,
c) numery PESEL osób uprawnionych do podpisania umowy na realizację zadania zgłoszonego w ofercie,
d) informację o numerze konta bankowego oferenta,
e) w przypadku podmiotów składających ofertę wspólną - porozumienie między oferentami określające prawa i obowiązki zleceniobiorców,
f) dokument potwierdzający tytuł prawny do działki, na której zostanie wybudowany pomik,
g) potwierdzenie posiadania przez oferenta co najmniej 80% pozostałych środków niezbędnych do
realizacji zadania zgodnie z kosztorysem zawartym w ofercie;
h) oświadczenie oferenta o przeznaczeniu ww srodków wyłącznie na realizację zadania;
i) oświadczenie oferenta o przyjęciu odpowiedzialnosci za wszelkie zobowiązania finasowe i pozafinansowe związane z realizacją zadania, również po jego zakończeniu.
9. Kryteria wyboru oferty:
1) merytoryczna zgodność z treścią zadania,
2) wartość merytoryczna projektu,
3) całkowity koszt realizacji projektu,
4) doświadczenie organizatora w realizacji przedsięwzięć o podobnym charakterze i zasięgu oraz ocena wykonania zadań zleconych podmiotowi w okresie poprzednim, z uwzględnieniem rzetelności i terminowości ich realizacji oraz sposobu rozliczenia otrzymanych na ten cel środków,
5) dotychczasowe doświadczenia we współpracy oferenta z Gminą Miejską w Chodzieży,
6) możliwość realizacji zadania przez oferenta,
7) ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
9) wysokość wkładu własnego finansowego oraz środków z innych źródeł,
10) wysokość wkładu osobowego oferenta,
11) ocena kalkulacji kosztów zadania pod względem ich celowości i oszczędności oraz efektywności działań,
12) zgodność proponowanych działań z celami statutowymi wnioskującego.

10. Wyboru oferty dokonuje: Burmistrz Miasta Chodzieży po zasięgnięciu opinii komisji konkursowej, powołanej w trybie zarządzenia przez Burmistrza Miasta Chodzieży, która rozpatruje oferty. Do postanowień w sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji nie ma zastosowania tryb odwoławczy. Wynik wyboru ofert zostanie podany do wiadomości publicznej na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Chodzieży oraz w internetowym Biuletynie Informacji Publicznej – pod adresem: http://bip.wokiss.pl/chodziezm oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego www.chodziez.pl w zakładce „Pożytek publiczny”.
11. Termin wyboru oferty: 20 kwietnia 2018 r. Po dokonaniu wyboru, wyniki konkursu zostaną niezwłocznie podane do publicznej wiadomości.


12. Regulamin pracy komisji konkursowej przyjęty w trybie zarządzenia Burmistrza będzie do wglądu od dnia 19 kwietnia 2018 r. w Urzędzie Miejskim w Chodzieży oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Chodzieży i w dziale „Działalność Pożytku Publicznego” strony internetowej www.chodziez.pl


13. Realizacja zadania
1) Po dokonaniu wyboru ofert, z wybranym zleceniobiorcą zostanie zawara pisemna umowa na realizację zadania publicznego i udzielenie dotacji według wzoru określonego w cytowanym wyżej rozporządzeniu w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania zadania.
2) Wysokość dotacji dla wybranej oferty określona będzie w umowie, zawartej na czas określony. Wysokość udzielonej dotacji może być inna niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku warunkiem zawarcia umowy jest dokonanie przez oferenta korekty kosztorysu realizacji zadania .
3) Dotacja zostanie przekazana zgodnie z harmonogramem z zastrzeżniem, że środki z dotacji zostaną uruchomione jako ostatnie środki inwestycji. Warunkiem wypłaty dotacji jest realizacja poszczególnych punktów harmonogramu poprzedzających zaangażowanie dotacji.
3) Zleceniobiorca zobowiązany jest do złożenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego według wzoru określonego w cytowanym wyżej rozporządzeniu w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania
z wykonania zadania.


§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.