Sprawozdania za IV kwartał 2017r.

Zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077) Burmistrz Miasta Chodzieży podaje do publicznej wiadomości kwartalną informację o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności, o których mowa w art. 60 wyżej cytowanej ustawy, tj.:
  1. Kwoty dotacji podlegające zwrotowi w przypadkach określonych w niniejszej ustawie - nie występowały.

  2. Należności z tytułu gwarancji i poręczeń udzielonych przez Gminę - nie występowały.

  3. Wpłaty nadwyżek środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych- nie występowały.

  4. Wpłaty środków finansowych agencji wykonawczych - nie występowały.

  5. Wpłaty środków z tytułu rozliczeń realizacji programów przedakcesyjnych - nie występowały.

  6. Należności z tytułu zwrotu płatności dokonanych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - nie występowały.

  7. Dochody pobierane przez jednostki budżetowe gminy - nie występowały.

  8. Pobrane przez Gminę dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami o nieodprowadzone na rachunek dochodów budżetu państwa - nie występowały.