Regulamin komisji konkursowej

ZARZĄDZENIE NR 0050.12.2018
BURMISTRZA MIASTA CHODZIEŻY
z dnia 7 lutego 2018 r.
w sprawie powołania komisji konkursowej w celu zaopiniowania złożonych ofert na realizację w 2018
roku zadań publicznych Gminy Miejskiej w Chodzieży z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy
rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym; nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty
i wychowania; działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży; promocji
i organizacji wolontariatu oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz ustalenia
regulaminu komisji.
Na podstawie § 13. Uchwały nr XLIII/330/2017 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 30 października 2017 r.
w sprawie przyjęcia: Programu współpracy Gminy Miejskiej w Chodzieży
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2018 zarządza się,
co następuje:
§ 1. Powołuje się komisję konkursową w celu zaopiniowania złożonych ofert na realizację w 2018 roku
zadań publicznych Gminy Miejskiej w Chodzieży z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom
i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób; działalności na rzecz osób
w wieku emerytalnym; nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty
i wychowania; działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży; promocji
i organizacji wolontariatu oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, w składzie jak niżej: Piotr
Witkowski (Zastępca Burmistrza Miasta Chodzieży) - przewodniczacy komisji oraz członkowie: Roman
Wieczorek - oddelegowany przez zarząd Towarzystwa Miłośników Ziemi Chodzieskiej, Ryszard Hulida –
Radny Rady Miejskiej w Chodzieży, Maciej Strzeliński – pracownik merytoryczny ds pożytku publicznego
w Urzędzie Miejskim w Chodzieży.
§ 2. Regulamin komisji konkursowej:
1. Z prac komisji oraz głosowania sporządzany jest protokół, który podpisują wszyscy członkowie komisji
obecni na posiedzeniu.
2. W pracach komisji mogą brać udział wyłącznie jej członkowie oraz osoby wytypowane przez Burmistrza
Miasta Chodzieży. Dla ważności ustaleń komisji, w jej pracach powinno uczestniczyć przynajmniej trzech
członków komisji.
3. Uchwały o charakterze proceduralnym komisja podejmuje zwykłą większością głosów
w głosowaniu jawnym, bez możliwości wstrzymania się od głosu. W przypadku równej liczby głosów
za i przeciw, rozstrzyga głos przewodniczącego komisji.
4. Dokumentację prac komisji przechowuje merytorycznie odpowiedzialny pracownik Urzędu Miejskiego
w Chodzieży.
5. Komisja rozpatruje oferty pod względem formalnym. Komisja sprawdza, czy oferty zostały złożone
w terminie, zawierają wszystkie wymagane załączniki oraz, czy ze złożonych dokumentów wynika, że podmiot
przystępujący do konkursu jest podmiotem wskazanym w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 1817, zm. poz. 1948 oraz
z 2017 r. poz. 60 i 573.), a także czy oferta została złożona i podpisana przez osoby uprawnione oraz, czy
proponowane działania są zgodne z celami statutowymi oferenta. Komisja sprawdza powyższe na podstawie
dokumentów znajdujących się w ofercie oraz dokumentów udostepnionych w sieci Internet. W przypadku
stwierdzenia braków formalnych, bądź jakichkolwiek wątpliwości, komisja może wezwać oferentów do
uzupełnienia oferty i składania wyjaśnień. Ocena Merytoryczna. Komisja ocenia oferty pod względem
merytorycznym. Oferty zawierające braki formalne oraz oferty, z których wynika, że podmiot składający ofertę
nie jest podmiotem wskazanym w art. 11 ust. 3 wyżej wspomnianej ustawy mogą zostać uznane za nieważne.
6. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty komisja bierze pod uwagę następujące kryteria:
1) merytoryczna zgodność z treścią zadania,
2) wartość merytoryczna projektu,
3) koszt realizacji projektu,
4) doświadczenie organizatora w realizacji przedsięwzięć o podobnym charakterze i zasięgu oraz ocena
wykonania zadań zleconych podmiotowi w okresie poprzednim, z uwzględnieniem rzetelności
i terminowości ich realizacji oraz sposobu rozliczenia otrzymanych na ten cel środków,
5) dotychczasowe doświadczenia we współpracy oferenta z Gminą Miejską w Chodzieży,
6) możliwość realizacji zadania przez oferenta,
7) ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego
zadania,
8) uwzględnienie wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania,
9) wysokość wkładu własnego finansowego i osobowego oferenta oraz środków z innych źródeł,
10) ilość beneficjentów,
11) zgodność proponowanych działań z celami statutowymi wnioskującego,
12) ocena kalkulacji kosztów zadania pod względem ich celowości i oszczędności oraz efektywności działań,
13) zapotrzebowanie społeczne na zaproponowane działania.
7. Wnioski z obrad komisji przedstawia się Burmistrzowi Miasta Chodzieży, który dokonuje wyboru.
8. Burmistrz Miasta Chodzieży może unieważnić konkurs w przypadku stwierdzenia:
1) nieuzasadnionego odrzucenia oferty,
2) przeprowadzenia przez komisję postępowania kwalifikacyjnego bez wymaganej ilości obecnych członków,
3) innych nieprawidłowości w postępowaniu kwalifikacyjnym, które mogły wpłynąć na jego wynik.
9. Niezwłocznie po zatwierdzeniu wyboru ofert przez Burmistrza wykaz wybranych ofert podany zostaje
do publicznej wiadomości.
10. Ogłoszenie o wybranych ofertach powinno zawierać: nazwę wybranych podmiotów wraz z nazwami
zadań, które powierza się im do wykonania.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.