INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Chodzież, dnia 24.11.2017r.

Nr UE.042.21.2017

 

 

  INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1579),

informuję, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa i montaż wiat przystankowych, wiat

i stojaków rowerowych oraz tablic multimedialnych" w ramach projektu pn. „Wsparcie strategii niskoemisyjnej na terenie

miasta Chodzieży, poprzez inwestycje w obszarze transportu zbiorowego celem zmiany świadomości i przyzwyczajeń mieszkańców",

w dniu 24.11.2017r, do upływu terminu składania ofert, zostały złożone następujące oferty:

 

 

Nr oferty

 

Nazwa Wykonawcy

 

Adres

 

Cena brutto

 

Termin

 

Okres gwarancji  w miesiącach

 

Warunki płatności

1

A2HM TRADE

Sp. z o.o.

ul. Przemysłowa 1A

63-720 Koźmin Wielkopolski

 

745.293,90 zł

 

60 dni

 

36

Zgodnie z zapisami wzoru umowy: 30 dni

 

Zamawiający na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć środki finansowe w kwocie  

716.487,30 zł brutto.

 

 Link:

Informacja z otwarcia ofert