ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Chodzież, dnia 04.10.2017r.

Nr UE.042.18.2017


Informuję,żew postępowaniu prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjnościdla zadania***„Nadzór inwestorski nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa sali gimnastycznej i boiska wraz z rozbudową i przebudową pomieszczeń na terenie Szkoły Podstawowej nr 1w Chodzieży" w związku z realizacją projektu pn. „Minicentrum nauki i kreatywności z infrastrukturą wzmacniającą sprawność fizyczną uczniów oraz wyposażenie istniejącego obiektu Szkoły Podstawowej nr 1 w Chodzieży "*, jako ofertę najkorzystniejszą, wybrano ofertę firmy:PHU INTERMAT MD, Dariusz Matusiak, ul. Świętokrzyska 28, 64-800 Chodzież.

Wkryteriumoceny ofert,ofertaotrzymała 100,00 pkt. Oferta jest zgodna z warunkami udziału w postępowaniu, cena oferty nie przewyższa kwoty jaka zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Linki:

- Zawiadomienie o wyborze oferty

- Informacja o wybranym wykonawcy (baza konkurencyjności)