INFORMACJA


Burmistrz Miasta Chodzieży

podaje do publicznej wiadomości informację

o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Chodzieży w rejonie ulicy Ofiar Gór Morzewskich, oznaczonej nr geodezyjnym 576/4 o pow. 886 m2, stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Chodzieży.

Burmistrz Miasta Chodzieży stosownie do postanowień § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U.Nr 207, poz.2108) podaje do publicznej wiadomości informację o wyniku przetargu.

W dniu 4 września 2017 r. w Urzędzie Miejskim Chodzieży ul. Paderewskiego 2 w sali nr 305 odbył się I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Chodzieży w rejonie ulicy Ofiar Gór Morzewskich, oznaczonej numerem geodezyjnym 576/4 o pow. 886m2, zapisanej w księgach wieczystych nr PO1H/00018842/9, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Chodzieży, Wydział Ksiąg Wieczystych.

Do przetargu na zbycie nieruchomości gruntowej zakwalifikowały się 2 osoby, które spełniły warunki podane w ogłoszeniu o przetargu tj. wpłaciły w terminie wadium w wysokości 6.000,00 zł (słownie: sześć tysięcy 00/100 złotych).

Cena wywoławcza zbycia nieruchomości gruntowej ustalona została na kwotę 61.500,00zł brutto (słownie: sześćdziesiąt jeden tysięcy pięćset złotych 00/100 brutto).

W wyniku przeprowadzonego I przetargu ustnego nieograniczonego nabywcą nieruchomości gruntowej, położonej w Chodzieży w rejonie ulic Ofiar Gór Morzewskich, oznaczonej nr geodezyjnym 576/4 o pow. 886m2 zostali Państwo Aneta i Mariusz Parecki, którzy zaoferowali za nieruchomość cenę najwyższą tj. kwotę 62.120,00 zł brutto. (słownie: sześćdziesiąt dwa tysiące sto dwadzieścia złotych 00/100).

Niniejsza informacja podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego, ul. Ignacego Jana Paderewskiego 2, na okres 7 dni.


Chodzież, dnia 12 września 2017 r.