INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Nr UE.272.17.2017                                                                                  Chodzież, dnia 28.08.2017r.

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

            Działając na podstawie art. 86  ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych  (t.j. Dz. U. z 2015r.  poz. 2164 ze zm.), informuję, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Przebudowa sali gimnastycznej i boiska wraz  z rozbudową i przebudową pomieszczeń na terenie Szkoły Podstawowej nr 1  w Chodzieży"  w związku z realizacją projektu pn. „Minicentrum nauki i kreatywności  z infrastrukturą wzmacniającą sprawność fizyczną uczniów oraz wyposażenie istniejącego obiektu  Szkoły Podstawowej nr 1 w Chodzieży ", w dniu 28.08.2017r, do upływu terminu składania ofert, zostały złożone następuje oferty:

 

 

Nr oferty

 

Nazwa Wykonawcy

 

Adres

 

Cena brutto

 

Termin

 

Okres gwarancji       w miesiącach

 

Warunki płatności

 

1

 

Thermbau Polska

Sp. z o.o., Sp.k.

 

ul. Walki Młodych 4

 64-920 Piła

 

6.125.000,00 zł

 

31.05.

2018r.

Zgodnie                z zapisami SIWZ

 

60

 

Zgodnie z zapisami wzoru umowy: do 30 dni

 

Zamawiający na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć środki finansowe w kwocie - Część  5.302.928,37zł  brutto.

 

Link:

Informacja z otwarcia ofert.