INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Nr UE.271.2.2017 Chodzież, dnia 09.08.2017 r.


   INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT


Działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2015r. poz. 2164 ze zm.), informuję, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Przebudowa kanalizacji deszczowej w ulicy Noteckiej w Chodzieży", w dniu 9.08.2017r., do upływu terminu składania ofert, zostały złożone następujące oferty:

 

Nr oferty

Nazwa Wykonawcy

Adres

Cena brutto

Termin

Okres gwarancji w miesiącach

Warunki płatności

1

Przedsiębiorstwo Instalacyjno-Inżynieryjne „INSMONT" Sp. z o.o.

ul. Notecka 36
64-800 Chodzież

289.050,00 zł

do dnia 30.09.2017r.

48 miesięcy

zgodnie z zapisami wzoru umowy: do 30 dni

 

Zamawiający na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć środki finansowe w kwocie 300.000,00 zł brutto.


Informacja z otwarcia ofert