ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Chodzież, dnia 03.08.2017r.

Nr UE.042.13.2017

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTYDziałając w oparciu o przepisy art. 92 ust. 1, pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (t.j. Dz. U. z 2015r.  poz. 2164 ze zm.), informuję,
że w postępowaniu przetargowym prowadzonym dla zadania pn. „Urządzenie siłowni zewnętrznej na działce 435/1 w rejonie ul. Wiejskiej w Chodzieży", za ofertę najkorzystniejszą, uznano ofertę firmy: SUN+ Agnieszka Turowska, ul. Katarzyńska 63
box 13, Gruszczyn, 62-006 Kobylnica.

Oferta jest zgodna z postanowieniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
W kryterium oceny ofert, oferta otrzymała następującą ilość punktów:

- w kryterium cena oferty: 60,00 pkt.

- w kryterium okres gwarancji: 40,00 pkt. - łącznie 100,00 pkt.


Umowa może zostać zawarta po upływie terminów określonych w art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 Zawiadomienie o wyborze oferty

K.P.