ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Chodzież, dnia 25 lipca 2017 r.

Nr UE.042.3.2017ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTYInformuję, że w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego pn. „Wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu przez Biegłego Rewidenta badania sprawozdania finansowego z realizacji projektu pn. „Aktualizacja Programu Rewitalizacji Miasta Chodzieży na lata 2013-2023" jako ofertę najkorzystniejszą, wybrano ofertę firmy KPW Audytor Sp. z o.o., ul. Tymienieckiego 25c/410, 90-350 Łódź. Oferta jest zgodna z postanowieniami zapytania ofertowego.

W kryterium oceny ofert, oferta otrzymała następującą ilość punktów:

- w kryterium cena oferty: 100,00 pkt.

W niniejszym postepowaniu zostały złożone trzy oferty. Oferta firmy Grupa Gumułka - Audyt Sp. z o.o. Sp. k., ul. Jana Matejki 4, 40-077 Katowice otrzymała łączną liczbę punktów 44,20. Oferta firmy: AKCEPT" Biuro Biegłych Rewidentów Sp. z o.o., ul. Spółdzielców 3,
62-510 Konin została złożona po terminie składania ofert, w związku z czym zgodnie z treścią zapytania ofertowego została odrzucona.

Treść zawiadomienia