Zapytanie ofertowe

Nr UE.042.14.2017               


Z A P Y T A N I E    O F E R T O W E

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
„Urządzenie placu zabaw przy ulicy Tadeusza Siejaka w Chodzieży"

 

1.      Ogłoszenie 50/27/06/2017

2.      Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami nr 1, 2, 3 i 4

3.      Załącznik nr 5 - projekt techniczny zgłoszenia robót budowlanych

4.      Załącznik nr 6 - przedmiar robót (kosztorys ślepy)

5.      Załącznik nr 7 - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych