Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Dostawa przez wykonawcę na rzecz Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Chodzieży 4 szt. autobusów spalinowych opraz 1 szt. autobusu elektrycznego wraz z dodatkowym wyposażeniem, usługami serwisu gwarancyjnego oraz pogwarancyjnego oraz usługą szkolenia z obsługi i naprawy pojazdów.

Treść informacja o wyborze oferty