Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert

ZARZĄDZENIE NR 0050.55.2017
BURMISTRZA MIASTA CHODZIEŻY
z dnia 27 marca 2017 r.


w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert


Na podstawie art. 15 ust. 2h.i ust. 2j. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 1817, zm. poz. 1948.) zarządza się, co następuje:


§ 1. Ogłasza się wyniki otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2017 zadań publicznych Gminy Miejskiej w Chodzieży z zakresu ratownictwa i ochrony ludności.


§ 2. Informacja zawiera nazwę zadania, nazwę oferenta i kwotę przyznanej dotacji

1. Nazwa zadania: "Zapewnienie bezpieczeństwa na chodzieskiech akwenach i zabezpieczenie imprez odbywających sie na chodzieskich akwenach, których organizatorem, bądź współorganizatorem jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Chodzieży".


2. Nazwa oferenta i przyznana kwota:
1) Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Wielkopolskiego Oddział Powiatowy w Chodzieży - 5.000,00 zł


2) Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Wielkopolskiego Oddział Miejski w Chodzieży - 9.000,00 zł


§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.