Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert

ZARZĄDZENIE NR 0050.54.2017
BURMISTRZA MIASTA CHODZIEŻY
z dnia 24 marca 2017 r.


w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert

Na podstawie art. 15 ust. 2h.i ust. 2j. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 1817, zm. poz. 1948.) zarządza się, co następuje:


§ 1. Ogłasza się wyniki otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2017 zadań publicznych Gminy Miejskiej w Chodzieży z zakresu: pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób; ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618, z późn. zm.); działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży; działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz ratownictwa i ochrony ludności.


§ 2. Informacja zawiera nazwę zadania, nazwę oferenta i kwotę przyznanej dotacji

§ 3. Konkurs na zadanie pn. „Zapewnienie bezpieczeństwa na chodzieskiech akwenach i zabezpieczenie imprez odbywających sie na chodzieskich akwenach, których organizatorem, bądź współorganizatorem jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Chodzieży", nie został rozstrzygnięty z uwagi na konieczność pobrania od oferentów dodatkowych informacji o sposobie realizacji zadania, a co za tym idzie konieczność ponownego zebrania się komisji i uwzględnienia uzupełnień złożonych przez oferentów. Termin drugiego posiedzenia komisji planowany jest na dzień 27 marca 2017 r. Termin podania do publicznej wiadomości informacji o rozstrzygnięciu konkursu - na dzień 29 marca 2017 r.


§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.