Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert

ZARZĄDZENIE NR 0050.34.2017
BURMISTRZA MIASTA CHODZIEŻY
z dnia 27 stycznia 2017 r.

W sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej w Chodzieży w roku 2017

Na podstawie art. 15 ust. 2h.i ust. 2j. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 1817) zarządza się, co następuje:


§ 1. Ogłasza się wyniki otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2017 zadań publicznych Gminy Miejskiej w Chodzieży z zakresu: działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży; pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób; promocji i organizacji wolontariatu, nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

§ 2. Informacja zawiera nazwę zadania, nazwę oferenta i kwotę przyznanej dotacji

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.