Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert

ZARZĄDZENIE NR 130/2016
BURMISTRZA MIASTA CHODZIEŻY
z dnia 30 grudnia 2016 r.


w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej w Chodzieży w roku 2017.


Na podstawie art. 15 ust. 2h.i ust. 2j. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 1817) zarządza się, co następuje:


§ 1. Ogłasza się wyniki otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2017 zadań publicznych Gminy Miejskiej w Chodzieży z zakresu: pomocy społecznej i działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.


§ 2. Informacja zawiera nazwę zadania, nazwę oferenta i kwotę przyznanej dotacji

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.