Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert

ZARZĄDZENIE NR 49/2016
BURMISTRZA MIASTA CHODZIEŻY
z dnia 24 maja 2016 r.


w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2016 zadań publicznych Gminy Miejskiej w Chodzieży z zakresu: działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym; kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego; ratownictwa i ochrony ludności.


Na podstawie art. 15 ust. 2h.i ust. 2j. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2016 poz. 239) Burmistrz Miasta Chodzieży ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2016 zadań publicznych Gminy Miejskiej w Chodzieży z zakresu: działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym; kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
ratownictwa i ochrony ludności.


§ 1. Informacja zawiera nazwę zadania, nazwę oferenta i kwotę przyznanej dotacji

 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.