Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert

ZARZĄDZENIE NR 23/2016
BURMISTRZA MIASTA CHODZIEŻY
z dnia 10 marca 2016 r.
 
w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert
 
Na podstawie art. 15 ust. 2h.i ust. 2j. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2016 poz. 239) Burmistrz Miasta Chodzieży ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert w zakresie promocji i organizacji wolontariatu; pomocy społecznej, ochrony i promocji zdrowia; działalności na rzecz osób niepełnosprawnych; działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym; nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania; kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego; ratownictwa i ochrony ludności; wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
 
§ 1. Informacja zawiera nazwę zadania, nazwę oferenta i kwotę przyznanej dotacji
 
 
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.