Ogłoszenie

Nr AGT.6721.1.2015 

Chodzież, dnia 11 stycznia 2016 r.


 

 

O G Ł O S Z E N I E

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży przy ulicy Podgórnej.Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199 ze zm.) oraz na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 2-5, art. 46 pkt 1 i art. 54 ust 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.), realizując uchwałę Nr VI/38/2015 z dnia 30 marca 2015 r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży przy ul. Podgórnej, w dniach od 22 stycznia 2016 r. do 19 lutego 2016 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego, pokój nr 412, w godzinach od 9.00 do 15.00.

Przedmiotowy plan obejmuje teren nieruchomości oznaczonych nr ewid. 4131/1 (część), 4136, 4137, 4138, 4139, 3641, 3642/1, 3642/2(część), 3644/4(część), położonych przy ul. Podgórnej.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 15 lutego 2016 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego, sala nr 305, o godz.15.00.

Zgodnie z art. 18 ust.1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi do projektu planu lub prognozy oddziaływania na środowisko należy składać do Burmistrza Miasta na piśmie, w tym w postaci elektronicznej, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chodzieży, ul. Paderewskiego 2, 64-800 Chodzież, adres e-mail: urzadmiejski@chodziez.pl , z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 marca 2016 r.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Miasta Chodzieży.

Uwagi nieuwzględnione przez Burmistrza Miasta będą przedmiotem rozpatrzenia przez Radę Miejską w Chodzieży.

 Burmistrz Miasta

/-/ Jacek Gursz

DS.