Ogłoszenie wyników otwartych konkursów ofert

ZARZĄDZENIE NR 120/2015
BURMISTRZA MIASTA CHODZIEŻY
z dnia 31 grudnia 2015 r.

 

w sprawie ogłoszenia wyników otwartych konkursów ofert w zakresie pomocy społecznej i działaności na rzecz osób w wieku emerytalnym Na podstawie art. 15 ust. 2h.i ust. 2j. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) Burmistrz Miasta Chodzieży ogłasza wyniki otwartych konkursów ofert na realizację przez organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ww. ustawy w roku 2015 i 2016 zadania publicznego Gminy Miejskiej w Chodzieży w zakresie pomocy społecznej oraz w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym


§ 1. Informacja zawiera nazwę zadania, nazwę oferenta i kwotę przyznanej dotacji

 

 

 

 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.