Powołanie komisji ds wyboru uczestników Senior-Wigor

ZARZĄDZENIE NR 109/2015 BURMISTRZA MIASTA CHODZIEŻY
z dnia 23 grudnia 2015 r.

w sprawie powołania komisji do spraw wyboru uczestników Dziennego Domu Senior-Wigor w Chodzieży


Na podstawie §. 3.5 Zarządzenia nr 107/2015 Burmistrza Miasta Chodzieży z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia o naborze do Dziennego Domu Senior-Wigor zarządza się powołanie komisji do spraw wyboru uczestników Dziennego Domu Senior-Wigor w Chodzieży.

 

§ 1. Skład komisji.

1. Przewodnicząca komisji - Arleta Galla, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chodzieży.

2. Członkowie Komisji: Bogdan Frąckowski - radca prawny Urzędu Miejskiego w Chodzieży, Beata Chmielewska - radna Rady Miejskiej w Chodzieży.

 

§ 2. Posiedzenie komisji odbędzie się w dniu 29 grudnia 2015 r. Ogłoszenie wyników naboru nastąpi w dniu 30 grudnia 2015 r. na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Chodzieży: www.chodziez.pl w zakładce „seniorwigor" oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Chodzieży i w Biuletynie Informacji Publicznej

§ 3. Na posiedzeniu komisja będzie rozpatrywać deklaracje złożone w terminie do 28 grudnia 2015 r. do godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim w Chodzieży przy ul. I. J. Paderewskiego 2, zgodnie ze wzorem będącym załącznikiem nr 1 do Zarządzenia nr 107/2015 Burmistrza Miasta Chodzieży z dnia 21 grudnia 2015 r.

§ 4. Pierwszeństwo w procesie rekrutacji będą miały osoby, których dochód nie będzie przekraczał 150% kryterium dochodowego w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej. Ponadto przy rekrutacji uwzględniane będą kwestie związane ze stanem zdrowia, dotychczasowymi relacjami rodzinnymi i społecznymi uczestnika, jego stanem psychicznym i stopniem zagrożenia wykluczeniem społecznym, jak również skala potrzeb zgłaszanych przez wnioskującego o skierowanie do Dziennego Domu Senior-Wigor podane przez niego w druku deklaracji stanowiącej załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 107/2015 Burmistrza Miasta Chodzieży z dnia 21 grudnia 2015 r.

§ 5. W przypadku zgłoszenia się większej liczby uczestników, spełniających w tym samym stopniu i zakresie wszystkie kryteria, niż ilość wolnych miejsc, decyduje kolejność zgłoszeń.

§ 6. Osoby, które spełnią wymogi, ale nie zostaną zakwalifikowane z powodu braku miejsc, zostaną umieszczone na liście rezerwowej. Przyjęcie do Domu osób z listy rezerwowej nastąpi zgodnie z regulaminem Działalności i Rekrutacji Do Dziennego Domu "Senior-Wigor" będącym załącznikiem do Zarządzenia nr 107/2015 Burmistrza Miasta Chodzieży z dnia 21 grudnia 2015 r.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.