ogłoszenia o naborze do Dziennego Domu Senior-Wigor

ZARZĄDZENIE NR 107/2015
BURMISTRZA MIASTA CHODZIEŻY
z dnia 21 grudnia 2015 r.


w sprawie ogłoszenia o naborze do Dziennego Domu Senior-Wigor
Na podstawie § 2 ust. 3.1 a) Zarządzenia nr 101/2015 Burmistrza Miasta Chodzieży z dnia 9 grudnia 2015 r. w
sprawie Otwartego Konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Miejskiej w Chodzieży oraz § 1 ust.
3.1 a) Zarządzenia nr 102/2015 Burmistrza Miasta Chodzieży z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie Otwartego
Konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Miejskiej w Chodzieży, zarządza się
nabór uczestników do Dziennego Domu Senior-Wigor mieszczącego się w budynku Dworca PKP
w Chodzieży przy ul. Dworcowej 1.


§ 1. Cel zadania. Celem głównym realizacji zadania jest wsparcie seniorów poprzez umożliwienie im
korzystania z oferty na rzecz społecznej aktywizacji, w tym oferty prozdrowotnej, obejmującej usługi w zakresie
aktywności ruchowej, edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej i opiekuńczej. Realizacja zajęć będzie odbywała się w
Dziennym Domu "Senior - WIGOR", zlokalizowanym w budynku Dworca PKP w Chodzieży. Seniorom zostanie
udostępniona infrastruktura pozwalająca na aktywne spędzanie czasu wolnego, a także zaktywizowanie i
zaangażowanie seniorów w działania samopomocowe na rzecz środowiska lokalnego. Planowany termin otwarcia
Dziennego Domu "Senior - WIGOR" - 31 grudnia 2015 r. Placówka będzie funkcjonowała od poniedziałku do
piątku, minimum 8 godzin dziennie. Zadanie jest współfinansowane ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki
Społecznej w ramach Programu Wieloletniego „Senior - WIGOR" na lata 2015 - 2020
§ 2. Grupa docelowa. Uczestnikami zajęć w Dziennym Domu "Senior - WIGOR" mogą być osoby nieaktywne
zawodowo w wieku 60+, zarówno kobiety jak i mężczyźni, będący mieszkańcami Miasta Chodzieży. Zakłada się
objęcie wsparciem 15 osób.
§ 3. Rekrutacja.
1. Osoby zainteresowane udziałem w zajęciach realizowanych w Dziennym Domu "Senior - WIGOR" proszone są
o składanie deklaracji udziału w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chodzieży przy ul. I. J. Paderewskiego 2, w
terminie do 28 grudnia 2015 r. do godziny 10.00.
2. Deklarację, będącą załącznikiem do niniejszego zarządzenia, można pobrać na stronie internetowej
www.chodziez.pl w zakładce senior-wigor lub w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chodzieży przy ul. I. J.
Paderewskiego 2 (kancelaria) oraz dodatkowo w siedzibie Chodzieskiego Klubu Seniora przy ul. W. Korfantego 9
w Chodzieży, w godzinach otwarcia klubu.
3. Pierwszeństwo w procesie rekrutacji będą miały osoby, których dochód nie będzie przekraczał 150%
kryterium dochodowego w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej. Ponadto przy rekrutacji uwzględniane będą
kwestie związane ze stanem zdrowia, dotychczasowymi relacjami rodzinnymi i społecznymi uczestnika, jego
stanem psychicznym i stopniem zagrożenia wykluczeniem społecznym, jak również skala potrzeb zgłaszanych
przez wnioskującego o skierowanie do Dziennego Domu Senior-Wigor podane przez niego w druku deklaracji
stanowiącej załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
4. W przypadku zgłoszenia się większej liczby Uczestników, spełniających w tym samym stopniu i zakresie
wszystkie kryteria, niż ilość wolnych miejsc, decyduje kolejność zgłoszeń.
5. Decyzję o wyborze uczestników podejmuje komisja powołana przez Burmistrza Miasta Chodzieży.
6. Osoby, które spełnią wymogi, ale nie zostaną zakwalifikowane z powodu braku miejsc, zostaną umieszczone
na liście rezerwowej. Przyjęcie do Domu osób z listy rezerwowej nastąpi zgodnie z regulaminem Działalności i
Rekrutacji Do Dziennego Domu "Senior-Wigor" będącym załącznikiem do niniejszego zarządzenia.
7. Posiedzenie komisji odbędzie się w dniu 29 grudnia 2015 r. Ogłoszenie wyników naboru nastąpi w dniu 30
grudnia 2015 r. na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Chodzieży: www.chodziez.pl w zakładce „seniorwigor"
oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Chodzieży i w Biuletynie Informacji Publicznej.
§ 4. Traci moc Zarządzenie nr Nr 104 Burmistrza Miasta Chodzieży z dnia 15 grudnia 2015 r.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Kliknij, aby pobrać tekst zarządzenia wraz z załącznikami w formacie pdf