Ogłoszenie naboru uczestników Dziennego Domu Senior-Wigor

ZARZĄDZENIE NR 104
BURMISTRZA MIASTA CHODZIEŻY
z dnia 15 grudnia 2015 r.


w sprawie ogłoszenia o naborze do Dziennego Domu Senior-Wigor


Na podstawie § 2 ust. 3.1 a) Zarządzenia nr 101/2015 Burmistrza Miasta Chodzieży z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie Otwartego Konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Miejskiej w Chodzieży oraz § 1 ust. 3.1 a) Zarządzenia nr 102/2015 Burmistrza Miasta Chodzieży z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie Otwartego Konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Miejskiej w Chodzieży, zarządza się

 

nabór uczestników do Dziennego Domu Senior-Wigor mieszczącego się w budynku Dworca PKP w Chodzieży przy ul. Dworcowej.


§ 1. Cel zadania
Celem głównym realizacji zadania jest wsparcie seniorów poprzez umożliwienie im korzystania z oferty na rzecz społecznej aktywizacji, w tym oferty prozdrowotnej, obejmującej usługi w zakresie aktywności ruchowej, edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej i opiekuńczej. Realizacja zajęć będzie odbywała się w Dziennym Domu "Senior - WIGOR", zlokalizowanym w budynku Dworca PKP w Chodzieży.
Seniorom zostanie udostępniona infrastruktura pozwalająca na aktywne spędzanie czasu wolnego, a także zaktywizowanie i zaangażowanie seniorów w działania samopomocowe na rzecz środowiska lokalnego. Planowany termin otwarcia Dziennego Domu "Senior - WIGOR" - 31 grudnia 2015 r. Placówka będzie funkcjonowała od poniedziałku do piątku, minimum 8 godzin dziennie. Zadanie jest współfinansowane ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Wieloletniego „Senior – WIGOR” na lata 2015 - 2020


§ 2. Grupa docelowa
Uczestnikami zajęć w Dziennym Domu "Senior - WIGOR" mogą być osoby nieaktywne zawodowo w wieku 60+ zarówno kobiety jak i mężczyźni, będący mieszkańcami miasta Chodzieży. Zakłada się objęcie wsparciem 15 osób.


§ 3. Rekrutacja
1. Osoby zainteresowane udziałem w zajęciach realizowanych w Dziennym Domu "Senior - WIGOR" proszone są o składanie deklaracji udziału w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chodzieży przy ul. Z. Krasińskiego 14, w terminie do 28 grudnia 2015 r. do godziny 10.00.

2. Deklarację, będącą załącznikiem do niniejszego zarządzenia, można pobrać na stronie
internetowej www.chodziez.pl w zakładce senior-wigor lub w siedzibie MOPS, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chodzieży przy ul. I. J. Paderewskiego 2 (kancelaria) oraz dodatkowo w siedzibie Chodzieskiego Klubu Seniora przy ul. W. Korfantego 9 w Chodzieży, w godzinach otwarcia klubu.


3. Pierwszeństwo w procesie rekrutacji będą miały osoby, których dochód nie będzie przekraczał 150% kryterium dochodowego w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej. Ponadto w ramach przeprowadzania wywiadu środowiskowego kwalifikującego do tej formy pomocy, pracownik socjalny, jako kolejne kryteria, uwzględni kwestie związane ze stanem zdrowia, dotychczasowymi relacjami rodzinnymi i społecznymi uczestnika, jego stanem psychicznym i stopniem zagrożenia wykluczeniem społecznym, jak również skalę potrzeb zgłaszanych przez wnioskującego o skierowanie do Dziennego Domu Senior-Wigor.


4. W przypadku zgłoszenia większej liczby uczestników spełniających powyższe kryteria, niż ilość wolnych miejsc, decydować będzie kolejność zgłoszeń.


5. Decyzję o wyborze uczestników podejmuje komisja składająca się z pracowników socjalnych powołana przez Burmistrza Miasta Chodzieży.


6. Osoby, które spełnią wymogi, ale nie zostaną zakwalifikowane z powodu braku miejsc, zostaną umieszczone na liście rezerwowej. Przyjęcie do Domu osób z listy rezerwowej nastąpi zgodnie z regulaminem Działalności i Rekrutacji Do Dziennego Domu "Senior-Wigor" będącym załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

7. Posiedzenie komisji odbędzie się w dniu 29 grudnia 2015 r. Ogłoszenie wyników naboru nastąpi w dniu 30 grudnia 2015 r. na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Chodzieży: www.chodziez.pl w zakładce „seniorwigor" oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Chodzieży.


§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Załączniki:

1. treść zarządzenia wraz z załącznikami
2. regulamin
3. deklaracja