Otwarty konkurs ofert

ZARZĄDZENIE NR 101/2015
BURMISTRZA MIASTA CHODZIEŻY
z dnia 9 grudnia 2015 r.
 
w sprawie
 
OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO GMINY
MIEJSKIEJ W CHODZIEŻY
 
Na podstawie art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz §2 Uchwały nr LII/458/2014 Rady Miejskiej w Chodzieży z
dnia 30 października 2014 r. w sprawie uchwalenia: „Programu współpracy Gminy Miejskiej w Chodzieży z
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2015”, Burmistrz Miasta Chodzieży zarządza, co
następuje:
 
§ 1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację przez organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w
art. 3 ust. 3 z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w roku 2015,
zadania publicznego Gminy Miejskiej w Chodzieży współfinansowanego ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki
Społecznej: w zakresie pomocy społecznej i działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym pod nazwą:
"Organizacja otwarcia oraz dnia adaptacyjno-integracyjnego Dziennego Domu „Senior - WIGOR"
§ 2. Tekst ogłoszenia:
1. Rodzaj zadania, wysokość środków, informacja o analogicznych zadaniach zrealizowanych w roku 2014 i
2015 wraz z uwzględnieniem przeznaczonych środków.
1) Zadanie polegać będzie na organizacji uroczystej inauguracji oraz przeprowadzeniu dnia adaptacyjno-integracyjnego
Dziennego Domu „Senior-WIGOR” dla 15 osób w wieku 60+ zamieszkujących na terenie
Miasta Chodzieży, zakwalifikowanych do korzystania z usług DDS-W przez kierownika Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Chodzieży.
2) Na realizację zadania Gmina Miejska w Chodzieży przeznacza 1.000,00 zł.
3) Gmina Miejska w Chodzieży w roku 2015 i 2014 nie przekazywała środków, w ramach przepisów ustawy o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na wsparcie bądź powierzenie zadania polegającego na
prowadzeniu Domu Dziennego dla osób w wieku emerytalnym.
2. Termin i miejsce realizacji zadania:
1) realizacja zadania przewidziana jest w dniu 31 grudnia 2015 r.
2) Dzienny Dom będzie mieścił się w pomieszczeniach Dworca PKP przy ul. Dworcowej w Chodzieży.
3. Warunki realizacji zadania
1) Podmiot przyjmujący realizację zadania będzie zobowiązany do:
a) przyjęcia 15 pensjonariuszy DDS-W skierowanych przez kierownika MOPS w Chodzieży; zorganizowania i
zapewnienia w godzinach od 8.00 do 16.00 uroczystości otwarcia DDS-W wraz z przeprowadzeniem zajęć
adaptacyjno-integracyjnych;
b) zapewnienia dostępu do wszelkich urządzeń i sprzętów znajdujących się w placówce, udostępnionych dla
pensjonariuszy;
c) Zapewnienia wyżywienia dla pensjonariuszy w charakterze co najmniej jednego ciepłego posiłku.
d) realizujący zadanie w okresie otrzymywania dotacji jest zobowiązany do zamieszczenia w swoich
materiałach informacyjnych zapisu o finansowaniu lub dofinansowaniu zadań przez Miasto Chodzież,
e) tryb postępowania o udzielenie dotacji, sposób jej rozliczenia oraz kontroli zadań zleconych określa ustawa o
pożytku publicznym i o wolontariacie,
f) termin realizacji zadania ogłoszonego w niniejszym konkursie obejmuje dzień 31 grudnia 2015 r.,
g) w ramach dotacji sfinansować można jedynie działania niezbędne w celu realizacji zadania. W ramach
dotacji pokryte mogą być tylko koszty kwalifikowane. Koszty kwalifikowane to niezbędne, zaplanowane w
kosztorysie wydatki poniesione przez organizację w trakcie realizacji zadania, zapisane w jej księgach
zgodnie z zasadami rachunkowości (możliwe do zidentyfikowania, zweryfikowania i poparte dokumentami
– umowami, fakturami, itp.),
h) dotacja nie będzie przyznawana na pokrycie kosztów bieżącej działalności i utrzymania biura organizacji,
dotacja nie będzie przyznana na wydatki niezwiązane bezpośrednio z realizacją danego zadania,
4. W otwartym konkursie mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe, osoby prawne i jednostki organizacyjne
działające na podstawie przepisów o stosunku państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o
stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz gwarancjach wolności sumienia i
wyznania, jeśli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego, stowarzyszenia
jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielnie socjalne oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z
dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które prowadzą działalność
statutową w dziedzinie objętej konkursem i zamierzają realizować zadania na rzecz mieszkańców Gminy Miejskiej
w Chodzieży.
5. Tryb przekazywania dotacji: termin i sposób przekazania dotacji określą zapisy umowy powierzenia bądź
wsparcia wykonania zadania.
6. Termin składania ofert: oferty na realizację zadania, w zamkniętych kopertach z podaniem tytułu zadania,
należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 grudnia 2015 r do godz. 15.00, w kancelarii Urzędu
Miejskiego w Chodzieży, ul. I. J. Paderewskiego 2.
7. Podwykonawcy: Jeśli podmiot ubiegający się o dotację zakłada podwykonawstwo zadania, należy
informację o tym zamieścić we wniosku.
8. Wzór oferty: stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15
grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego
oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011, nr 6 poz. 25). Druki ofert można pobrać w
Urzędzie Miejskim w Chodzieży bądź ze stron
internetowych: http://www.pozytek.gov.pl/files/Prawo/ustawa/rozporzadzenie%20w%20sprawie%20wzorow.doc h
ttp://www.pozytek.gov.pl/files/Prawo/ustawa/D2011006002501.pdf isap.sejm.gov.pl/Download;jsessionid=B63DB
6DD237C9829B16D0F3E744F20DB?id=WDU20110060025&type=2
9. Do oferty należy dołączyć:
1) aktualny odpis z rejestru, lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status
prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących,
2) statut organizacji, upoważnienie jednostki nadrzędnej, posiadającej osobowość prawną do złożenia oferty i
podpisania umowy, dysponowania środkami finansowymi i rozliczenia w przypadku złożenia innego
dokumentu niż odpis z KRS,
3) sprawozdanie merytoryczne i finansowe za rok 2014,
4) oświadczenie, że podmiot ubiegający się o dotację nie został pozbawiony prawa do ubiegania środki publiczne,
5) oświadczenie o prawdziwości i aktualności podanych informacji, zarówno we wniosku, jak i we wszystkich
załącznikach,
6) oświadczenie o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia konkursowego oraz akceptacji zawartych w nim zasad,
7) oświadczenie, że nie zachodzą przesłanki z art. 9 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie (oferent nie prowadzi odpłatnej działalności pożytku publicznego i działalności gospodarczej w
odniesieniu do tego samego przedmiotu działalności).
10. Złożenie oferty nie jest jednoznaczne z otrzymaniem dotacji. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty
kompletne, złożone terminowo i według obowiązującego wzoru.
11. Oferty wraz załącznikami należy składać w zamkniętych kopertach opatrzonych pieczęcią podmiotu
ubiegającego się o dotację oraz nazwą zadania, o wykonanie którego wnioskujący się ubiega.W przypadku złożenia
kserokopii żądanych dokumentów wymaga się ich potwierdzenia przez oferenta.
12. Kryteria wyboru oferty:
1) merytoryczna zgodność z treścią zadania,
2) wartość merytoryczna projektu,
3) całkowity koszt realizacji projektu,
4) doświadczenie organizatora w realizacji przedsięwzięć o podobnym charakterze i zasięgu oraz ocena
wykonania zadań zleconych podmiotowi w okresie poprzednim, z uwzględnieniem rzetelności i terminowości
ich realizacji oraz sposobu rozliczenia otrzymanych na ten cel środków,
5) dotychczasowe doświadczenia we współpracy oferenta z Gminą Miejską w Chodzieży,
6) możliwość realizacji zadania przez oferenta,
7) ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego
zadania,
8) uwzględnienie wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania z możliwością ich
podziału w wypadku wyboru więcej niż jednej oferty,
9) wysokość wkładu własnego finansowego oraz środków z innych źródeł,
10) wysokość wkładu osobowego oferenta,
11) ocena kalkulacji kosztów zadania pod względem ich celowości i oszczędności oraz efektywności działań,
12) zgodność proponowanych działań z celami statutowymi wnioskującego.
13. Wyboru oferty dokonuje: Burmistrz Miasta Chodzieży po zasięgnięciu opinii Komisji Konkursowej,
powołanej w trybie zarządzenia przez Burmistrza Miasta Chodzieży, która rozpatruje oferty. Do postanowień w
sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji nie ma zastosowania tryb odwoławczy. Wynik wyboru ofert zostanie
podany do wiadomości publicznej na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Chodzieży oraz w internetowym
Biuletynie Informacji Publicznej – pod adresem: http://bip.wokiss.pl/chodziezm oraz na stronie internetowej
Urzędu Miejskiego www.chodziez.pl w zakładce „Pożytek publiczny”.
14. Termin wyboru oferty: 31 grudnia 2015 r. .
15. Regulamin pracy Komisji Konkursowej przyjęty w trybie zarządzenia Burmistrza będzie do wglądu od dnia
30 grudnia 2015 r. w Urzędzie Miejskim w Chodzieży oraz w Biuletynie Informacji Publicznej miasta Chodzieży i
w dziale „Działalność Pożytku Publicznego” strony internetowej www.chodziez.pl
16. Po dokonaniu wyboru ze zleceniobiorcą zostanie zawarta pisemna umowa na realizację zadania i udzielenie
dotacji według wzoru określonego w cytowanym wyżej rozporządzeniu w sprawie wzoru oferty realizacji zadania
publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania
zadania.
17. Wysokość dotacji dla wybranej oferty określona będzie w umowie, zawartej na czas określony. Wysokość
udzielonej dotacji może być inna niż wnioskowana w ofercie.W takim przypadku warunkiem zawarcia umowy jest
dokonanie przez oferenta korekty kosztorysu realizacji zadania.
18. Zleceniobiorca zobowiązany jest do złożenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego według
wzoru określonego w cytowanym wyżej rozporządzeniu w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego,
ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania zadania.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.