OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Chodzież: Usługa kompleksowa wsparcia Zamawiającego na etapie aplikowania o środki z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014- 2020 oraz realizacji inwestycji polegającej na Termoizolacji budynków użyteczności publicznej.

Numer ogłoszenia: 317018 - 2015; data zamieszczenia: 24.11.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego
  zawarcia umowy ramowej
  ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miejska w Chodzieży , ul. Paderewskiego 2, 64-800 Chodzież, woj. wielkopolskie, tel. 067 2827171, faks 067 2827232.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa kompleksowa wsparcia Zamawiającego na etapie aplikowania o środki z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014- 2020 oraz realizacji inwestycji polegającej na Termoizolacji budynków użyteczności publicznej..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa kompleksowa wsparcia Zamawiającego na etapie aplikowania o środki z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014- 2020 oraz realizacji inwestycji polegającej na Termoizolacji budynków użyteczności publicznej. 2. Inwestycja realizowana będzie w trybie zaprojektuj i wybuduj i obejmuje następujące obiekty: 1.Szkoła Podstawowa Nr 3 w Chodzieży przy ul. Kochanowskiego 1, 2. Miejskie Gimnazjum w Chodzieży przy ul. Paderewskiego 13, 3. Miejskie Przedszkola Nr 5 w Chodzieży przy ul. Reymonta 25, 4. Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Chodzieży przy ul. Strzeleckiej 15, 5. Chodzieski Dom Kultury przy ul. Strzeleckiej 15, 6. Urząd Stanu Cywilnego w Chodzieży przy ul. Paderewskiego 4. 3. Zakres zamówienia obejmuje: 1. Opracowanie opinii ornitologicznej i w razie wystąpienia takiej potrzeby, sporządzenie wniosku o wyrażenie przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska zgody na niszczenie siedlisk i ostoi ptaków. 2. Opracowanie kompletnej dokumentacji aplikacyjnej, przez którą Zamawiający rozumie wniosek aplikacyjny wraz z załącznikami, w tym studium wykonalności i analiza finansowo- ekonomiczna. 3. Pomoc w zarządzaniu projektem, przez co Zamawiający rozumie: opracowanie dokumentów dostarczonych przed podpisaniem umowy o dofinansowanie, sporządzenie wniosków o płatność, prowadzenie sprawozdawczości wymaganej przez Instytucję Wdrażającą. 4. Pomoc doradcza w sporządzeniu pozostałych niewymienionych w niniejszej SIWZ dokumentów niezbędnych dla Zamawiającego dotyczących przedmiotu zamówienia na każdym etapie realizacji. 4. Etapy realizacji zamówienia. Etap I - prace przygotowawcze: 1. Opracowanie opinii ornitologicznej dla wszystkich budynków objętych inwestycją. 2. Przygotowanie wniosku o wyrażenie przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska zgody na niszczenie siedlisk i ostoi ptaków - w razie stwierdzenia występowania na budynkach miejsc gniazdowania gatunków chronionych. Wniosek zostanie złożony przez Zamawiającego w terminie uzgodnionym z Wnioskodawcą, w celu zapewnienia ważności decyzji na moment składania dokumentacji aplikacyjnej. 3. Założenie etapowania realizacji zamówienia z podziałem na obiekty.4. Przygotowanie harmonogramu realizacji robót. Etap II- opracowanie kompletnej dokumentacji aplikacyjnej: 1. Opracowanie studium wykonalności wraz z analizą finansowo - ekonomiczną, zgodnie z wytycznymi dla projektów termomodernizacyjnych ubiegających się o wsparcie ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Zamawiający zamierza ubiegać się o dofinansowanie w ramach Działania 3.2. Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Poddziałanie 3.2.1. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej. 2. Opracowanie na podstawie studium wykonalności i analizy finansowo- ekonomicznej wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami. 3. Przygotowanie dla Zamawiającego wniosków o wydanie niezbędnych decyzji i zaświadczeń- np. zaświadczenia organu monitorującego obszary Natura 2000. 4. Wprowadzenie korekt w dokumentacji aplikacyjnej wskazanych na etapie oceny formalnej i merytorycznej wniosku o dofinansowanie. Etap III - zarządzanie projektem: 1. Opracowanie dokumentów dostarczanych przed podpisaniem umowy o dofinansowanie. 2. Doradztwo techniczne w przygotowaniu procedury przetargowej w trybie zaprojektuj i wybuduj. 3. Sporządzanie wniosków o płatność w oparciu o dokumenty dostarczone przez nadzór inwestorski (Zamawiającego) oraz służby finansowe Zamawiającego. 4. Pomoc w prowadzeniu sprawozdawczości z postępu prac wymaganej przez Instytucję Wdrażającą Dokumenty wymienione w I Etapie pkt. 1, 3, 4 i II Etapie pkt. 1, 2, 3 i 4 należy sporządzić w czterech jednobrzmiących egzemplarzach dla każdego ww obiektu. 5. Zamawiający obecnie dla każdego z ww obiektów dysponuje dokumentacją tj.: 1. Programem funkcjonalno- użytkowym, 2. Audyt energetyczny, oraz szacunkowym określeniem kosztów. 6. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został określony w dokumentacji wymienionej powyżej w pkt. 5. Dokumenty wymienione powyżej stanowią załączniki do niniejszej specyfikacji. Dokumentacja jest dostępna na stronie internetowej: www.chodziez.pl w BIP w zakładce ogłoszenia i przetargi publiczne. 7. Podstawą do wykonania oferty i jej wyceny jest wyżej wymieniona dokumentacja, informacje zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz wizja lokalna. Zamawiający zaleca aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej na każdym obiekcie dla którego należy sporządzić dokumentację będącą przedmiotem zamówienia a także zdobył, na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej poniesie Wykonawca..

II.1.5)

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.24.00.00-271.24.00.00-2, 71.24.10.00-971.24.10.00-9, 71.24.20.00-671.24.20.00-6, 71.24.40.00-071.24.40.00-0, 71.24.50.00-771.24.50.00-7.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2019.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 4 000,00 zł, (słownie: czterytysiące, 00-100).: Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) w pieniądzu, 2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, 3) w gwarancjach bankowych, 4) w gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. a) Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego. b) Termin i miejsce wniesienia wadium. 1. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu ustaloną kwotę należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego BZ WBK S.A. O-Chodzież, Nr: 93 1090 1317 0000 0001 0208 1285 z dopiskiem - Termoizolacja budynków użyteczności publicznej. 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium w pieniądzu musi zostać wniesione i być widoczne na koncie Zamawiającego przed otwarciem ofert. 4. Potwierdzeniem tej formy wniesienia wadium będzie kserokopia dowodu wpłaty (polecenie przelewu) załączona do oferty. 5. W przypadku wnoszenia wadium w pozostałych dopuszczalnych formach określonych w SIWZ, kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem należy dołączyć do oferty. Ponadto do oferty należy dołączyć w osobnej kopercie oryginał tego dokumentu. Nie bindować i nie zszywać z ofertą. 6. Nie wniesienie wadium w wymaganym terminie oraz w wymaganej wysokości skutkuje wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. 7. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a Ustawy Pzp. 8. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 9. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 10. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46, ust. 1 Ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 11. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 14. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.4.3.2)

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

IV.2.2)

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1.Zobowiązania i wszelkie postanowienia zostały określone w projekcie umowy, który stanowi Załącznik Nr 8 do niniejszej specyfikacji. 2. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o terminie i miejscu podpisania umowy. 3. Zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza się możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, dotyczącą sposobu spełnienia świadczenia. 4. Zmianę dopuszcza się w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności niezależnych od stron umowy, nieznanych stronom umowy w chwili jej zawierania bądź podczas prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, uniemożliwiającymi lub utrudniającymi świadczenie usług objętych zamówieniem spowodowanych: 1) warunkami atmosferycznymi odbiegającymi od typowych np. nadmierne opady atmosferyczne uniemożliwiające dojazd, zdarzenia spowodowane katastrofalnym działaniem przyrody o charakterze przypadkowym, 2) zmianą obowiązujących przepisów prawa mających wpływ na realizację umowy albo zmianę zasad jej finansowania i rozliczenia, w przypadku: a) zmiany wysokości podatku od towarów i usług, b) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, c)zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawi składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne. 3) zmianą obowiązujących przepisów prawa mających wpływ na realizację umowy albo zmianę zasad jej finansowania i rozliczania np. zmiana wysokości podatku VAT. 5. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian na które Zamawiający może wyrazić zgodę, nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.chodziez.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Chodzieży, ul. Paderewskiego 2, 64-800 Chodzież.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 02.12.2015 godzina 09:00, miejsce: Urząd Miejski w Chodzieży, ul. Paderewskiego 2, 64-800 Chodzież.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki:

 

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 317018-2015 z dnia 2015-11-24 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Chodzież
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa kompleksowa wsparcia Zamawiającego na etapie aplikowania o środki z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014- 2020 oraz realizacji inwestycji polegającej na Termoizolacji budynków...
Termin składania ofert: 2015-12-02

Numer ogłoszenia: 323860 - 2015; data zamieszczenia: 30.11.2015

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 317018 - 2015 data 24.11.2015 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Miejska w Chodzieży, ul. Paderewskiego 2, 64-800 Chodzież, woj. wielkopolskie, tel. 067 2827171, fax. 067 2827232.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić: