Zarządzenie ws konsultacji rocznego programu współpracy

ZARZĄDZENIE NR 93/2015
BURMISTRZA MIASTA CHODZIEŻY
z dnia 20 listopada 2015 r.


w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie projektu uchwały w sprawie uchwalenia :
„Programu współpracy Gminy Miejskiej w Chodzieży z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,
o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie na rok 2016."


Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz § 3 Uchwały Nr LIII/477/10 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia
28 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z gminną radą działalności
pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w
dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, zarządza się, co następuje:


§ 1. Przedmiot i zakres konsultacji.
1. Postanawia się przeprowadzić konsultacje w zakresie projektu uchwały Rady Miejskiej w Chodzieży w
sprawie uchwalenia: „Programu współpracy Gminy Miejskiej w Chodzieży z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie na rok 2016", który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Celem konsultacji jest poznanie stanowiska sektora pozarządowego w zakresie projektu uchwały będącej
przedmiotem konsultacji.


§ 2. Organizacja konsultacji.
1. Uczestnikami przedmiotowych konsultacji są organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3
ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność pożytku publicznego na
terenie Miasta Chodzieży.
2. Termin rozpoczęcia konsultacji ustala się na dzień 21 listopada 2015 roku. Termin zakończenia konsultacji
ustala się na dzień 28 listopada 2015 roku.
3. Konsultacje przeprowadza się z zastosowaniem arkuszy formularza konsultacyjnego, w następujący sposób:
1) za pośrednictwem strony internetowej Urzędu Miejskiego w Chodzieży (pobranie arkuszy w formie
elektronicznej) – poprzez wysłanie wypełnionych arkuszy na adres poczty elektronicznej:
promocja@chodziez.pl,
2) osobiście – poprzez złożenie wypełnionych arkuszy w kancelarii Urzędu Miejskiego w Chodzieży, przy ul. I. J.
Paderewskiego 2.
4. Wzór arkusza konsultacyjnego stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia.


§ 3. Postanowienia końcowe.
1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji na stronie internetowej Urzędu
Miejskiego w Chodzieży, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Chodzieży oraz na tablicy ogłoszeń
Urzędu Miejskiego w Chodzieży przy ul. I. J. Paderewskiego 2.

 

Załącznik:

zarządzenie w formacie pdf, wraz z załącznikami - tekstem projektu uchwały i wzorem arkusza konsultacyjnego