OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Chodzież: Modernizacja pomieszczeń w ramach programu SENIOR-WIGOR

Numer ogłoszenia: 308522 - 2015; data zamieszczenia: 16.11.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego
  zawarcia umowy ramowej
  ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miejska w Chodzieży , ul. Paderewskiego 2, 64-800 Chodzież, woj. wielkopolskie, tel. 067 2827171, faks 067 2827232.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja pomieszczeń w ramach programu SENIOR-WIGOR.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie i aranżacja pomieszczeń na I piętrze w budynku dworcowym w Chodzieży, ul. Dworcowa 1 na działce nr 1812-2 na potrzeby Dziennego Domu Opieki dla Seniorów. Zakres planowanych robót budowlanych obejmuje: Ścianki z płyt gk.na rusztach 1-warst.obustronnie i gładź 2-warstwowa-135,16m2, Naświetla aluminiowe-10,00m2, Drzwi aluminiowe 2-skrzydłowe (2szt)-7,20m2, Drzwi wewnętrzne z ościeżnicą i zamkiem(12 szt.)-220,00m2, Okna zewnętrzne al.rozwierano-uchylne (wymiana)-5 szt.-7,85m2, Warstwa wyrównawcza z zaprawy samopoziomującej gr.5 mm-402,01m2, Malowanie emulsyjne sufitów 2-krotnie-485,70m2, Malowanie emulsyjne ścian 2-krotnie-457,94m2,Tapetowanie ścian okładziną winylową-304,21m2, Posadzki z wykładzin PVC elastycznych (zgrzewanych wg wzoru)-424,75m2, Posadzki z płytek gresowych antypoślizgowych 60x60-28,14m2, Licowanie ścian płytkami ceramicznymi 20x20-82,40m2, Zabudowa słupów płytką meblową-54,00m2, Przebudowa instalacji elektrycznej (5 gabinetów)-5 kmpl, Instalacja komputerowa-1 kmpl, Montaż miski ustępowej na el.montażowym (niepełnosprawni)-2 kmpl, Montaż umywalki na el.montażowym wraz z baterią-3 kmpl, Montaż zlewozmywaka stalowego 2-komorwego i bateria-1 szt. Montaż brodzika natryskowego i bateria-1 szt. Szczegółowy zakres prac dotyczący Modernizacji pomieszczeń w ramach programu Senior-WIGOR został określony w niżej podanej dokumentacji: a) Kosztorys ślepy ost. - 661-10-00,b) Przedmiar robót-1,c) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych dworzec, d) 01-2015-08-29-Senior-Wigor-Inwentaryzacja-Stan zastany, e) 02-2015-08-29-Senior-Wigor-Proponowane Zmiany Budowlane, f) 03-2015-08-29-Senior-Wigor-Projekt aranżacyjny, g) 04-2015-08-29-Senior-Wigor-Inwentaryzacja-Zastana elektryczna, h) 05-2015-08-29-Senior-Wigor-Inwentaryzacja-Proponowane Zmiany w Instalacji Elektrycznej, i) 06-2015-08-29-Senior-Wigor-Inwentaryzacja-Proponowane Zmiany w Instalacji Wod.Kan. j) 07-2015-08-05-Projekt Wykończenia Podłóg. Kosztorys ofertowy dot. robót budowlanych należy dołączyć do Formularza ofertowego stanowiącego załącznik Nr 1 do SIWZ. Obowiązkiem Wykonawcy będzie również pierwsze wyposażenie nowo wyremontowanego obiektu. Wykonawca sporządzając ofertę musi uwzględnić dodatkowo elementy wyposażenia, które zostały wyszczególnione w załączniku Nr 10 do SIWZ i na tej podstawie należy sporządzić wycenę dodatkowego wyposażenia zgodnie z Załącznikiem Nr 11. Dokumenty wymienione powyżej stanowią załączniki do niniejszej specyfikacji. Dokumentacja jest dostępna na stronie internetowej www.chodziez.pl w BIP. Zawarte w dokumentacji wskazania urządzeń i materiałów pochodzących od konkretnych producentów maja charakter przykładowy (zostały przyjęte dla celów obliczeniowych). W trakcie realizacji mogą być zastosowane urządzenia i materiały równoważne, pochodzące od innych producentów pod warunkiem, że ich parametry odpowiadają parametrom urządzeń i materiałów ujętych w projekcie. Podstawą do wykonania oferty i wyceny jest wyżej wymieniona w pkt 2 dokumentacja techniczna, przedmiary oraz informacje zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest wraz z ofertą złożyć kosztorys ofertowy sporządzony zgodnie z dokumentacją projektową oraz informacjami zawartymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia ( nie na podstawowe samych przedmiarów robót). Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej modernizowanych pomieszczeń, a także zdobył, na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje , które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej modernizowanych pomieszczeń poniesie Wykonawca. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy - Prawo zamówień publicznych..

II.1.5)

V przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.11.00.00-1, 45.21.00.00-2, 45.42.11.52-4, 45.26.23.21-7, 45.40.00.00-1, 45.42.11.31-8, 45.42.11.31-1, 45.42.11.46-9, 45.43.00.00-0, 45.45.00.00-6, 45.41.00.00-4, 45.43.21.14-6, 45.43.10.00-7, 45.43.11.00-8, 45.43.12.00-9, 45.44.21.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 24.12.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 5 000,00 zł, (słownie: pięćtysięcyzłotych, 00-100).: Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) w pieniądzu, 2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, 3) w gwarancjach bankowych, 4) w gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. a) Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego. b) Termin i miejsce wniesienia wadium. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu ustaloną kwotę należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego BZ WBK S.A. O-Chodzież, Nr: 93 1090 1317 0000 0001 0208 1285 z dopiskiem - Senior - Wigor. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wadium w pieniądzu musi zostać wniesione i być widoczne na koncie Zamawiającego przed otwarciem ofert. Potwierdzeniem tej formy wniesienia wadium będzie kserokopia dowodu wpłaty (polecenie przelewu) załączona do oferty. W przypadku wnoszenia wadium w pozostałych dopuszczalnych formach określonych w SIWZ, kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem należy dołączyć do oferty. Ponadto do oferty należy dołączyć w osobnej kopercie oryginał tego dokumentu. Nie bindować i nie zszywać z ofertą. Nie wniesienie wadium w wymaganym terminie oraz w wymaganej wysokości skutkuje wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a Ustawy Pzp.Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46, ust. 1 Ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 14. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

W przypadku, gdy Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, że będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. Dokument, z którego będzie wynikać zobowiązanie podmiotu trzeciego powinien wyrażać w sposób wyraźny i jednoznaczny wolę udzielenia wykonawcy, ubiegającemu się o zamówienie odpowiedniego zasobu, czyli wskazać jego zakres, rodzaj, czas udzielenia, a także inne istotne okoliczności, w tym wynikające ze specyfikacji tego zasobu. Z treści dokumentu musi jasno wynikać: a) jaki jest zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) w jaki sposób zostaną wykorzystane zasoby innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonaniu zamówienia, c) jakiego charakteru stosunki będą łączyły wykonawcę z innym podmiotem, d) jaki jest zakres i w jakim okresie inny podmiot będzie brał udział przy wykonywaniu zamówienia.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

IV.2.2)

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zobowiązania i wszelkie postanowienia zostały określone w projekcie umowy, który stanowi Załącznik Nr 8 do niniejszej specyfikacji. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o terminie i miejscu podpisania umowy. Zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza się możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, dotyczącą sposobu spełnienia świadczenia. Zmianę dopuszcza się w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności niezależnych od stron umowy, nieznanych stronom umowy w chwili jej zawierania bądź podczas prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, uniemożliwiającymi lub utrudniającymi świadczenie usług objętych zamówieniem spowodowanych: 1) warunkami atmosferycznymi odbiegającymi od typowych np. nadmierne opady atmosferyczne uniemożliwiające dojazd, zdarzenia spowodowane katastrofalnym działaniem przyrody o charakterze przypadkowym, 2) zmianą obowiązujących przepisów prawa mających wpływ na realizację umowy albo zmianę zasad jej finansowania i rozliczania np. zmiana wysokości podatku VAT. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian na które Zamawiający może wyrazić zgodę, nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.chodziez.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski, ul. Paderewskiego 2, 64-800 Chodzież.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 01.12.2015 godzina 09:00, miejsce: Urząd Miejski w Chodzieży, ul. Paderewskiego 2, 64-800 Chodzież.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki:

 

Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 308522-2015 z dnia 2015-11-16 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Chodzież
Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie i aranżacja pomieszczeń na I piętrze w budynku dworcowym w Chodzieży, ul. Dworcowa 1 na działce nr 1812-2 na potrzeby Dziennego Domu Opieki dla Seniorów. Zakres planowanych robót budowlanych...
Termin składania ofert: 2015-12-01


Numer ogłoszenia: 321552 - 2015; data zamieszczenia: 27.11.2015

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 308522 - 2015 data 16.11.2015 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Miejska w Chodzieży, ul. Paderewskiego 2, 64-800 Chodzież, woj. wielkopolskie, tel. 067 2827171, fax. 067 2827232.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

II.2) Tekst, który należy dodać:

 

Załączniki: