Ogłoszenie

OGŁOSZENIE

z dnia 12 października 2015 r.

Burmistrz Miasta Chodzieży

podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy informacyjnej znajdującej się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chodzieży przy ul. Paderewskiego 2, wywieszony został wykaz nieruchomości zabudowanych przeznaczonych na wynajem w trybie bezprzetargowym, położonych przy ul. Ignacego Daszyńskiego 16, oznaczonych numerem geodezyjnym 2236/1 stanowiących własność Gminy Miejskiej w Chodzieży.

I.H.


WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH NA WYNAJEM

W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM NA CZAS NIEOZNACZONY


oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej

1) PO1H/00018842/9

2) PO1H/00018842/9

Oznaczenie nieruchomości według katastru

nieruchomości

1) 2236/1

2) 2236/1

powierzchnia nieruchomości m2

1) 8,75

2) 8,75

opis nieruchomości

1) garaż usytuowany przy ul. Ignacego Daszyńskiego 16

2) 9 pomieszczeń gospodarczych usytuowanych przy ul. Ignacego Daszyńskiego 16

przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

1) teren zabudowy mieszkaniowej

2) teren zabudowy mieszkaniowej

cena nieruchomości

nie dotyczy

informacje o przeznaczeniu do sprzedaży,

nie dotyczy

termin zagospodarowania nieruchomości

nie dotyczy

wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego

nie dotyczy

wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

1) 3,00 zł/ m2 netto + 23 % VAT

2) 1,30 zł /m2 netto + 23 % VAT

1) terminy wnoszenia opłat

opłata miesięczna, płatna do dnia 10-go każdego miesiąca

zasady aktualizacji opłat

opłata będzie aktualizowana w przypadku podwyżki opłat zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta Chodzieży

informacje o przeznaczeniu do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

1) garaż

2) na cele związane z funkcjonowaniem lokalu mieszkalnego

termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2

nie dotyczy


Pouczenie Art. 34. ustawy o gospodarce nieruchomościami

1. W przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym i prawnym pierwszeństwo w ich nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Chodzież

12 października 2015 r.


I.H.