Informacja

I N F O R M A C J A

 

Burmistrz Miasta Chodzieży

podaje do publicznej wiadomości informację

o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Chodzieży przy ulicy Topolowej, oznaczonej nr geodezyjnym 3008/25o pow. 926 m2, stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Chodzieży.

 

 

Burmistrz Miasta Chodzieży stosownie do postanowień § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U.Nr 207, poz.2108) podaje do publicznej wiadomości informację o wyniku przetargu.

 

 

W dniu 29 września 2015 r. w Urzędzie Miejskim Chodzieży ul. Paderewskiego 2 w sali nr 305 odbył się I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Chodzieży przy ulicy Topolowej, oznaczonej numerem geodezyjnym 3008/25 o pow. 926m2, zapisanej w księdze wieczystej nr PO1H/00018842/9, prowadzonej przez Sąd Rejonowyw Chodzieży, Wydział Ksiąg Wieczystych.

 

Wadium na przetarg, w podanej w ogłoszeniu o przetargu wysokości i terminie, tj. w wysokości 6.000,00 zł (słownie: sześć tysięcy 00/100 złotych)wpłaciły 3 osoby. Do przetargu w wyznaczonym w ogłoszeniu o przetargu miejscu i czasie przystąpiła 1 osoba,która spełniła warunki podane w ogłoszeniu o przetargu tj. wpłaciła w terminie wadiumw wysokości 6.000,00 zł (słownie: sześć tysięcy 00/100 złotych).

 

Cena wywoławcza zbycia nieruchomości gruntowej ustalona została na kwotę 60.885,00zł brutto (słownie: sześćdziesiąt tysięcy osiemset osiemdziesiąt pięć złotych 00/100 brutto).

 

W wyniku przeprowadzonego I przetargu ustnego nieograniczonego nabywcą nieruchomości gruntowej, położonej w Chodzieży przy ulicyTopolowej,oznaczonej nr geodezyjnym3008/25 o pow. 926m2 zostali Państwo Ewa i Stanisław Strzałkowscy, którzy zaoferowali za nieruchomość cenę najwyższą tj. kwotę 61.495,00 zł brutto.(słownie: sześćdziesiąt jedentysięcyczterysta dziewięćdziesiąt pięć złotych 00/100).

 

Niniejsza informacja podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego, ul. Paderewskiego 2, na okres 7 dni.

 

Chodzież, dnia 7 października 2015 r.