Informacja

I N F O R M A C J A

Burmistrz Miasta Chodzieży

podaje do publicznej wiadomości informację

o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Chodzieży przy ulicy Topolowej, oznaczonej nr geodezyjnym 3008/24o pow. 1910 m2, stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Chodzieży.

Burmistrz Miasta Chodzieży stosownie do postanowień § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U.Nr 207, poz.2108) podaje do publicznej wiadomości informację o wyniku przetargu.

 

W dniu 29 września 2015 r. w Urzędzie Miejskim Chodzieży ul. Paderewskiego 2 w sali nr 305 odbył się I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Chodzieży przy ulicy Topolowej, oznaczonej numerem geodezyjnym 3008/24 o pow. 1910m2, zapisanej w księdze wieczystej nr PO1H/00018842/9, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Chodzieży, Wydział Ksiąg Wieczystych.

Do przetargu na zbycie nieruchomości gruntowej przystąpiły 3 osoby, które spełniły warunki podane w ogłoszeniu o przetargu tj. wpłaciły w terminie wadium w wysokości 11.000,00 zł (słownie: jedenaście tysięcy 00/100 złotych).

Cena wywoławcza zbycia nieruchomości gruntowej ustalona została na kwotę 119.802,00zł brutto (słownie: sto dziewiętnaście tysięcy osiemset dwa złote 00/100 brutto).

W wyniku przeprowadzonego I przetargu ustnego nieograniczonego nabywcą nieruchomości gruntowej, położonej w Chodzieży przy ulicyTopolowej,oznaczonej nr geodezyjnym3008/24 o pow. 1910m2 został Pan Piotr Przybylski, który zaoferował za nieruchomość cenę najwyższą tj. kwotę 121.002,00 zł brutto.(słownie: sto dwadzieścia jedentysięcydwa złote 00/100).

Niniejsza informacja podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego, ul. Paderewskiego 2, na okres 7 dni.

 

Chodzież, dnia 7 października 2015 r.