Informacja

I N F O R M A C J A

Burmistrz Miasta Chodzieży

podaje do publicznej wiadomości informację

o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Chodzieży przy ulicy Topolowej, oznaczonej nr geodezyjnym 3008/26o pow. 5820 m2, stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Chodzieży.

 

Burmistrz Miasta Chodzieży stosownie do postanowień § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz.2108) podaje do publicznej wiadomości informację o wyniku przetargu.

 

W dniu 29 września 2015 r. w Urzędzie Miejskim Chodzieży ul. Paderewskiego 2 w sali nr 305 odbył się I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Chodzieży przy ulicy Topolowej, oznaczonej numerem geodezyjnym 3008/26 o pow. 5820m2, zapisanej w księdze wieczystej nr PO1H/00018842/9, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Chodzieży, Wydział Ksiąg Wieczystych.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu było wpłacenie wadium w wysokości 20.000,-zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100).

Cena wywoławcza zbycia nieruchomości gruntowej ustalona została na kwotę 201.351,00zł brutto (słownie: dwieście jeden tysięcy trzysta pięćdziesiąt jeden złotych 00/100 brutto).

 

W wyznaczonym terminie i w wyznaczonej wysokości zostały wpłacone 2 wadia.

Na przetarg w wyznaczonym terminie i czasie nie stawił się żaden z oferentów. Ze względu na brak oferentów I Przetarg ustny nieograniczony zakończył się wynikiem negatywnym.

 

Niniejsza informacja podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego, ul. Paderewskiego 2, na okres 7 dni.

 

Chodzież, dnia 7 października 2015 r.