Informacja

I N F O R M A C J A

 

Burmistrz Miasta Chodzieży

podaje do publicznej wiadomości informację

o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Chodzieży przy ulicy Topolowej, oznaczonej nr geodezyjnymi: 3008/19, 3008/18, 3008/21 i 3008/22 o łącznej pow. 7483 m2, stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Chodzieży.

 

 

Burmistrz Miasta Chodzieży stosownie do postanowień § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U.Nr 207, poz.2108) podaje do publicznej wiadomości informację o wyniku przetargu.

 

 

W dniu 29 września 2015 r. w Urzędzie Miejskim Chodzieży ul. Paderewskiego 2 w sali nr 305 odbył się I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Chodzieży przy ulicy Topolowej, oznaczonej numerami geodezyjnymi:3008/19, 3008/18, 3008/21 i 3008/22 o łącznej pow. 7483 m2, zapisanej w księdze wieczystej nr PO1H/00018842/9, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Chodzieży, Wydział Ksiąg Wieczystych.

 

Wadium na przetarg, w podanej w ogłoszeniu o przetargu wysokości i terminie, tj. w wysokości 28.000,00 zł (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy 00/100 złotych)wpłaciły 2 osoby. Do przetargu w wyznaczonym w ogłoszeniu o przetargu miejscu i czasie przystąpiła 1 osoba,która spełniła warunki podane w ogłoszeniu o przetargu tj. wpłaciła w terminie wadium.

 

Cena wywoławcza zbycia nieruchomości gruntowej ustalona została na kwotę 280.932,00zł brutto (słownie: dwieście osiemdziesiąt tysięcy dziewięćset trzydzieści dwa złote 00/100 brutto).

 

W wyniku przeprowadzonego I przetargu ustnego nieograniczonego nabywcą nieruchomości gruntowej, położonej w Chodzieży przy ulicy Topolowej,oznaczonej nr geodezyjnymi: 3008/19, 3008/18, 3008/21 i 3008/22 o łącznej pow. 7483 m2został Pan Tomasz Hemmerling, który zaoferował za nieruchomość cenę najwyższą tj. kwotę 283.742,00 zł brutto.(słownie: dwieście osiemdziesiąt trzytysiące siedemsetczterdzieści dwa złote 00/100).

 

Niniejsza informacja podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego, ul. Paderewskiego 2, na okres 7 dni.

 

Chodzież, dnia 7 października 2015 r.