Ogłoszenie

 OGŁOSZENIE

z dnia 6 października 2015 r.

Burmistrz Miasta Chodzieży

podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy informacyjnej znajdującej się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chodzieży przy ul. Paderewskiego nr 2, został wywieszony wykaz dla nieruchomości gruntowej,położonej w Chodzieży, przy Tadeusza Siejaka, oznaczonej numerem geodezyjnym 3649 (część) o pow. 220 m 2, stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Chodzieży, przeznaczonej do wydzierżawienia na cele rolnicze na okres do 3 lat.

 

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO WYDZIERŻAWIENIA NA CELE ROLNICZE NA OKRES DO 3 LAT

 

oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej

PO1H/00006132/2

Oznaczenie nieruchomości według katastru

Nieruchomości

3649

powierzchnia nieruchomości m2 łącznie

220m 2

opis nieruchomości

Nieruchomość gruntowa, położona w Chodzieży, przy ulicy Tadeusza Siejaka, oznaczona w ewidencji gruntów symbolem RV

przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania;

Zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość oznaczona symbolem 9Z2stanowi teren istniejącej zieleni na obszarze powyrobiskowym, przeznaczony do rekultywacji, jako teren leśny (przeznaczenie - ZL)

cena nieruchomości

Nie dotyczy

informacje o przeznaczeniu do sprzedaży,

Nie dotyczy

termin zagospodarowania nieruchomości

Nie dotyczy

wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego

Nie dotyczy

wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

22,00 zł + podatek VAT5,06 zł

27,06 zł brutto

terminy wnoszenia opłat

Opłata roczna, płatna do dnia 31marca- każdego roku

zasady aktualizacji opłat

opłata za dzierżawę będzie aktualizowana w przypadku podwyżki opłat zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta Chodzieży.

informacje o przeznaczeniu do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

oddanie w dzierżawę na cele rolnicze

termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2

Nie dotyczy

 

Pouczenie Art. 34. ustawy o gospodarce nieruchomościami

 1. W przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym i prawnym pierwszeństwo w ich nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

 Nie dotyczy

 Nie dotyczy

Nie dotyczy

Chodzież

6 października 2015 r.