Ogłoszenie

 OGŁOSZENIE

 z dnia 6 października2015 r.

Burmistrz Miasta Chodzieży

 

podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy informacyjnej znajdującej się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chodzieży przy ul. Paderewskiego nr 2, wywieszony został wykaz na bezprzetargową sprzedaż udziału w niezabudowanej nieruchomości,położonej w Chodzieży, w rejonie ulic Wojska Polskiego - Adama Mickiewicza, oznaczonej numerem geodezyjnym 1677/3 o pow.199 m2, stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Chodzieży.


R.C.

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO BEZPRZETARGOWEJ SPRZEDAŻY

oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej

PO1H/00034058/4

 

 

Oznaczenie nieruchomości według katastru

Nieruchomości

1677/3

 

powierzchnia nieruchomości m2

199

 

opis nieruchomości

Nieruchomość gruntowa, niezabudowana położona w Chodzieży w rejonie ulic Wojska Polskiego - Adama Mickiewicza. Działka położona w centrum miasta, między gęstą zabudową. Działka użytkowana jako ogródek przydomowy, aktualnie zachwaszczony. Działka ma dostęp do drogi publicznejpoprzez służebnośćprzechodu i przejazduprzez działkę nr 1641.Działka nie posiada przyłączy infrastruktury technicznej.

przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania;

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość oznaczona w planie symbolem 8.1.43M - teren istniejącej zabudowy mieszkaniowej, kształtującej pierzeję ul. Wojska Polskiego- głównej osi kompozycyjnej zabytkowego założenia urbanistycznego miasta.

 

cena udziału wynoszącego 4034296/6397098 w nieruchomości

4.000,00zł netto +23% podatku VAT 920,00zł=4.920,00zł brutto

 

informacje o przeznaczeniu do sprzedaży,

Udział w nieruchomości przeznaczony jest do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

termin zagospodarowania nieruchomości

nie dotyczy

wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego

nie dotyczy

wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

nie dotyczy

terminy wnoszenia opłat

nie dotyczy

zasady aktualizacji opłat

nie dotyczy

informacje o przeznaczeniu do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

nie dotyczy

 

 

 

termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2

6 tygodni od daty wywieszenia wykazu

 

 

 

 

 

Pouczenie Art. 34. ustawy o gospodarce nieruchomościami

 1. W przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym i prawnym pierwszeństwo w ich nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

 

 1) przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu;

 2) jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu;

5. Osoby, o których mowa w ust. 1 i ust. 6, korzystają z pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości, jeżeli złożą oświadczenie, że wyrażają zgodę na cenę ustaloną w sposób określony w ustawie.

Chodzież

6 października 2015 r.