informacja

I N F O R M A C J A


Burmistrz Miasta Chodzieży

podaje do publicznej wiadomości informację

o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Chodzieży przy ulicy Topolowej, oznaczonej nr geodezyjnym 3008/17 o pow. 1057 m2, stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Chodzieży.Burmistrz Miasta Chodzieży stosownie do postanowień § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U.Nr 207, poz.2108) podaje do publicznej wiadomości informację o wyniku przetargu.W dniu 28 września 2015 r. w Urzędzie Miejskim Chodzieży ul. Paderewskiego 2 w sali nr 305 odbył się I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Chodzieży przy ulicy Topolowej, oznaczonej numerem geodezyjnym 3008/17 o pow. 1057m2, zapisanej w księdze wieczystej nr PO1H/00018842/9, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Chodzieży, Wydział Ksiąg Wieczystych.


Do przetargu na zbycie nieruchomości gruntowej przystąpiło 7 osób, które spełniły warunki podane w ogłoszeniu o przetargu tj. wpłaciły w terminie wadium w wysokości 7.000,00 zł (słownie: siedem tysięcy 00/100 złotych).


Cena wywoławcza zbycia nieruchomości gruntowej ustalona została na kwotę 69.495,00zł brutto (słownie: sześćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt pięć złotych 00/100 brutto).


W wyniku przeprowadzonego I przetargu ustnego nieograniczonego nabywcą nieruchomości gruntowej, położonej w Chodzieży przy ulicy Topolowej, oznaczonej nr geodezyjnym 3008/17 o pow. 1057m2 zostali Państwo Sylwia i Marcin Strzałkowscy, którzy zaoferowali za nieruchomość cenę najwyższą tj. kwotę 79.295,00 zł brutto. (słownie: siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt pięć złotych 00/100).


Niniejsza informacja podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego, ul. Paderewskiego 2, na okres 7 dni.


Chodzież, dnia 6 października 2015 r.