Informacja

I N F O R M A C J A


Burmistrz Miasta Chodzieży

podaje do publicznej wiadomości informację

o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Chodzieży przy ulicy Topolowej, oznaczonej nr geodezyjnym 3008/23 o pow. 533 m2, stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Chodzieży.Burmistrz Miasta Chodzieży stosownie do postanowień § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz.2108) podaje do publicznej wiadomości informację o wyniku przetargu.W dniu 28 września 2015 r. w Urzędzie Miejskim Chodzieży ul. Paderewskiego 2 w sali nr 305 odbył się I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Chodzieży przy ulicy Topolowej, oznaczonej numerem geodezyjnym 3008/23 o pow. 533m2, zapisanej w księdze wieczystej nr PO1H/00018842/9, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Chodzieży, Wydział Ksiąg Wieczystych.


Warunkiem przystąpienia do przetargu było wpłacenie wadium w wysokości 1.800,-zł (słownie: jeden tysiąc osiemset złotych 00/100).

Cena wywoławcza zbycia nieruchomości gruntowej ustalona została na kwotę 18.204,00zł brutto (słownie: osiemnaście tysięcy dwieście cztery złote 00/100 brutto).


W związku z brakiem wpłat wadium nikt nie został dopuszczony do przetargu.

Ze względu na brak oferentów I Przetarg ustny nieograniczony zakończył się wynikiem negatywnym.


Niniejsza informacja podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego, ul. Paderewskiego 2, na okres 7 dni.


Chodzież, dnia 6 października 2015 r.