Ogłoszenie o zamówieniu na usługi związane z odpadami

Polska-Chodzież: Usługi związane z odpadami

2015/S 192-348097
Ogłoszenie o zamówieniu Usługi
Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Gmina Miejska w Chodzieży
ul. Paderewskiego 2
Osoba do kontaktów: Emilia Marciniak
64-800 Chodzież
POLSKA
Tel.: +48 672827171
E-mail: zamowienia.publiczne@chodziez.pl
Faks: +48 672825701

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.chodziez.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającejAgencja/urząd regionalny lub lokalny
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalnościOgólne usługi publiczne
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiającychInstytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)OpisII.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców Gminy Miejskiej w Chodzieży w 2016 roku.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usługUsługi
Kategoria usług: nr 16: Usługi w dziedzinie odprowadzania ścieków i wywozu nieczystości; usługi sanitarne i podobne
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Miasto Chodzież.

Kod NUTS PL411

II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowejII.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi odbioru odpadów komunalnych stałych powstających w gospodarstwach domowych z terenu Gminy Miejskiej w Chodzieży (dalej Gminy), z wyłączeniem odpadów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Przedmiot zamówienia obejmuje nieruchomości zamieszkałe i inne punkty odbioru odpadów określone w załączniku 1, 2, 3 i 4 do SIWZ.
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

90500000, 90511300, 90511000, 90512000, 90513100

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.1.8)CzęściTo zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowychDopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkość lub zakres zamówieniaII.2.1)Całkowita wielkość lub zakres: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi odbioru odpadów komunalnych stałych powstających w gospodarstwach domowych z terenu Gminy Miejskiej w Chodzieży (dalej Gminy), z wyłączeniem odpadów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Przedmiot zamówienia obejmuje nieruchomości zamieszkałe i inne punkty odbioru odpadów określone w załączniku 1, 2, 3 i 4 do SIWZ.
a) Odpady komunalne zmieszane i odpady zielone będą odbierane od mieszkańców i przewożone do instalacji regionalnej wpisanej w Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami na lata 2012-2017, do której przynależy Gmina Miejska w Chodzieży.
b) Odpady komunalne segregowane Wykonawca zagospodaruje we własnym zakresie przekazując je zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami określoną w obowiązujących przepisach prawa.
c) Przedmiot zamówienia będzie realizowany poprzez organizację selektywnej zbiórki odpadów komunalnych z terenów nieruchomości zamieszkałych, zabudowanych budynkami jednorodzinnymi, wielorodzinnymi oraz wielolokalowymi.
d) Zbiórka odpadów komunalnych odbywać się będzie z podziałem na:
- odpady niesegregowane zmieszane (kod odpadu 20 03 01),
- odpady opakowaniowe z metali, tworzyw sztucznych oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe (kody 150101, 150102, 150104, 150105, 150106),
- odpady segregowane - szkło (kod 150107, 200102),
- odpady segregowane - papier i tektura (kod 150101, 200101),
- odpady zielone (kod 200201),
- odpady niebezpieczne - przeterminowane leki (kody 200131, 200132),
- odpady komunalne obejmujące: zużyty sprzęt elektryczny, i elektroniczny, chemikalia (np. farby, lakiery, środki ochrony roślin), zużyte akumulatory, ogniwa i baterie, opony, meble i inne odpady wielkogabarytowe (kody 200127, 200128, 200136, 200135, 200133, 200134, 200128, 200129, 200130, 200307, 160103),
- odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z drobnych prac remontowych na które nie są wymagane decyzje organu budowlanego np. pozwolenia na budowę lub forma zgłoszenia prac budowlanych (kod 170101, 170102, 170103, 170504, 170107, 170180, 170201).
Szacunkowa wartość bez VAT: 2 050 609 PLN
II.2.2)Informacje o opcjachOpcje: nie
II.2.3)Informacje o wznowieniachJest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacjiOkres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówieniaIII.1.1)Wymagane wadia i gwarancje: 1. Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 30 000 PLN (słownie: trzydzieściysięcyzłotych 00/100). Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) w pieniądzu;
2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
3) w gwarancjach bankowych;
4) w gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z 9.11.2000 o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
a) Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego.
b) Termin i miejsce wniesienia wadium.
2. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu ustaloną kwotę należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego BZ WBK S.A. O/Chodzież, Nr: 93 1090 1317 0000 0001 0208 1285 z dopiskiem - „Odbiór i zagospodarowanie odpadów".
3. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
4. Wadium w pieniądzu musi zostać wniesione i być widoczne na koncie Zamawiającego przed otwarciem ofert.
5. Potwierdzeniem tej formy wniesienia wadium będzie kserokopia dowodu wpłaty (polecenie przelewu) załączona do oferty.
6. W przypadku wnoszenia wadium w pozostałych dopuszczalnych formach określonych w SIWZ, kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem należy dołączyć do oferty. Ponadto do oferty należy dołączyć w osobnej kopercie oryginał tego dokumentu. Nie bindować i nie zszywać z ofertą.
7. Nie wniesienie wadium w wymaganym terminie oraz w wymaganej wysokości skutkuje wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.
8. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a Ustawy Pzp.
9. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.
10. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
11. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46, ust. 1 Ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego.
12. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.
13. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
14. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących: Wynagrodzenie płatne będzie za rzeczywiście wykonane usługi, co miesiąc na podstawie faktury VAT.
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:III.1.4)Inne szczególne warunkiWykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie
III.2)Warunki udziałuIII.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowegoInformacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Wykonawca złoży wraz z ofertą dokumenty potwierdzające, że posiada wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień w szczególności, że:
1) posiada zaświadczenie wydane na podstawie ustawy z 2.7.2004 o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. nr 220 poz. 1447 ze zm.) i ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U. z 2012 r. nr 391 ze zm.) przez Burmistrza Miasta Chodzieży o dokonaniu wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych będących przedmiotem niniejszego postępowania;
2) zezwolenie - decyzję na transport odpadów wydane przez właściwy organ zgodnie z ustawą o odpadach.
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowaInformacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Prawa zamówień publicznych, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć.
- Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przez upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
- Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: Wykonawca musi posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę min. 1 000 000 PLN, związanej z przedmiotem zamówienia oraz posiadać środki finansowe lub zdolność kredytową do realizacji niniejszego zamówienia w wysokości min. 1 000 000 PLN.
Wykonawca przedłoży wraz z ofertą dokumenty potwierdzające posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej oraz opłaconą polisę ubezpieczeniową w zakresie prowadzonej działalności, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej związanej z przedmiotem zamówienia.
III.2.3)Kwalifikacje techniczneInformacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawa zamówień publicznych, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć.
- Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
1) Wykonawca w celu realizacji zamówienia musi dysponować pojazdami, spełniającymi wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z 11.1.2013 w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, w ilości minimum 5 szt. do odbioru odpadów komunalnych.
a) minimum 2 szt. pojazdów typu śmieciarka do odbioru odpadów zmieszanych z pojemników (w tym jedna śmieciarka o gabarytach umożliwiających dotarcie i odbiór odpadów z centrum miasta i z nieruchomości o utrudnionym dojeździe);
b) minimum 2 szt. pojazdów do odbioru odpadów segregowanych z pojemników (w tym, jeden pojazd o gabarytach umożliwiających dotarcie i odbiór odpadów z centrum miasta i z nieruchomości o utrudnionym dojeździe);
c) minimum 1 samochód bez funkcji kompaktującej, samochód ciężarowy przystosowany do odbioru odpadów np. wielkogabarytowych.
2) Wykonawca musi posiadać odpowiednią do przedmiotu zamówienia, bazę magazynowo - transportową usytuowaną w na terenie Gminy Miejskiej w Chodzieży lub w odległości nie większej niż 60 km od granicy Gminy Miejskiej w Chodzieży wyposażoną zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
3) Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do wykazu sprzętu dokumenty potwierdzające, że wszystkie pojazdy spełniają normy emisji spalin Euro 4.
W zakresie spełniania warunku określonego w pkt. 3 ppkt. 1 a- c Wykonawca złoży wykaz posiadanego sprzętu transportowego, natomiast w zakresie spełniania warunków określonych w p.pkt 2 Wykonawca wskaże adres lokalizacji bazy oraz złoży oświadczenie o posiadaniu odpowiednio wyposażonej bazy magazynowo-transportowej.
W ofercie Wykonawca może zadeklarować, że jest w posiadaniu pojazdów, które spełniają normy emisji spalin Euro5 jako dodatkowe kryterium oceny ofert za każdy posiadany pojazd. W przypadku wykazania w/wym pojazdów, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty dokumenty potwierdzające, że pojazdy te spełniają normy emisji spalin Euro 5 i uwzględnić w wykazie posiadanego sprzętu transportowego.
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonychIII.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługiIII.3.1)Informacje dotyczące określonego zawoduŚwiadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: nie
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługiOsoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi: nie

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj proceduryIV.1.1)Rodzaj proceduryOtwarta
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziałuIV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialoguIV.2)Kryteria udzielenia zamówieniaIV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia

Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej

1. Cena. Waga 95

2. Normy emisji spalin Euro5. Waga 5

IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznejWykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjneIV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą: OR.ZP.271.3.2015
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienianie
IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowegoIV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu9.11.2015 - 09:00
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatomIV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniupolski.
IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertąw dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8)Warunki otwarcia ofertData: 9.11.2015 - 9:30

Miejscowość:

Urząd Miejski Chodzież, ul. Paderewskiego 2, 64-800 Chodzież.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówieniaJest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany czas publikacji kolejnych ogłoszeń: Październik 2016.
VI.2)Informacje o funduszach Unii EuropejskiejZamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.3)Informacje dodatkowe Informacja o przewidzianych zamówieniach uzupełniających.
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy - Prawo zamówień publicznych. Zamawiający udzieli takich zamówień w przypadku pojawienia się zapotrzebowania na usługi objęte przedmiotem zamówienia ponad bieżące zamówienie w okresie objętym umową. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień na worki do odbioru odpadów segregowanych oraz na odbiór i zagospodarowanie odpadów niesegregowanych zmieszanych, opakowaniowych z metali, tworzyw sztucznych oraz odpadów opakowaniowych wielomateriałowych, segregowanych - szkło, segregowanych - papier i tektura, zielonych, niebezpiecznych - przeterminowane leki, komunalnych obejmujących: zużyty sprzęt elektryczny, i elektroniczny, chemikalia (np. farby, lakiery, środki ochrony roślin), zużyte akumulatory, ogniwa i baterie, opony, meble i inne odpady wielkogabarytowe oraz budowlane i rozbiórkowe pochodzące z drobnych prac remontowych na które nie są wymagane decyzje organu budowlanego np. pozwolenia na budowę lub forma zgłoszenia prac budowlanych. Zamówienia uzupełniające stanowić będą nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego poszczególnego rodzaju odpadu.
VI.4)Procedury odwoławczeVI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
Tel.: +48 224587801

VI.4.2)Składanie odwołańDokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Określa Dział VI Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z 29.1.2004 - Dz.U. z 2013 r. Poz.907 ze zm.
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołańVI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:29.9.2015

Załączniki: