Rozbudowa trybun wraz z pomieszczeniem socjalnym

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.chodziez.pl, www.mosir-chodziez.pl

 

Chodzież, dnia 30.09.2015r.

Nr MOSiR Ch-4/350/15/1/2015

Chodzież: Rozbudowa trybun wraz z pomieszczeniem socjalnym
Numer ogłoszenia: 256450 - 2015; data zamieszczenia: 30.09.2015


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V

zamówienia publicznego


zawarcia umowy ramowej


ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Chodzieży , ul. Staszica 12, 64-800 Chodzież, woj. wielkopolskie, tel. 67 2820249.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostka budżetowa - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozbudowa trybun wraz z pomieszczeniem socjalnym.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Rozbudowa trybun wraz z pomieszczeniem socjalnym

1. Przedmiotem inwestycji jest zagospodarowanie działek o nr geodezyjnych: 2619 1, 2620 1, 2621 położonych w Chodzieży przy ul. Staszica. Projekt zakłada budowę budynku jednokondygnacyjnego, niepodpiwniczonego krytego dachem płaskim, wykonanego w technologii tradycyjnej murowanej z elementami prefabrykowanymi. Konstrukcja dachu w części tarasu widokowego - masywna, żelbetowa natomiast w drugiej części jednospadowa pokryta dachem papowym. Budynek wyposażony w instalacje elektryczną, wodę, kanalizację oraz centralne ogrzewanie z cieplika miejskiego.

2. Szczegółowy zakres robót dotyczący rozbudowy trybun wraz z pomieszczeniem socjalnym został określony w niżej wymienionej dokumentacji technicznej: 1) Projekt budowlany - branży budowlana, 2) Projekt instalacji centralnego ogrzewania i wod. kan. - branża sanitarna, 3) Projekt budowlano - branża elektryczna, 4) Opinia geotechniczna określająca budowę geologiczną, warunki hydrogeologiczne oraz geotechniczne parametry podłoża gruntowego. 5) Przedmiar inwestorski - roboty budowlane, 6) Przedmiar robót - branża sanitarna, 7) Przedmiar robót - branża elektryczna. 8) Projekt zamienny do pozwolenia Nr 257/2015 z dnia 29.06.2015r. - branża budowlana.

3. Dokumenty wymienione powyżej stanowią załączniki do niniejszej specyfikacji. Dokumentacja jest dostępna na stronie internetowej: www.chodziez.pl w BIP i na stronie www.mosir-chodziez.pl w zakładce oferty i przetargi.

4. Zawarte w dokumentacji wskazania urządzeń i materiałów pochodzących od konkretnych producentów maja charakter przykładowy (zostały przyjęte dla celów obliczeniowych). W trakcie realizacji mogą być zastosowane urządzenia i materiały równoważne, pochodzące od innych producentów pod warunkiem, że ich parametry odpowiadają parametrom urządzeń i materiałów ujętych w projekcie.

5. Podstawą do wykonania oferty i wyceny jest wyżej wymieniona w pkt. 2 dokumentacja techniczna, przedmiary oraz informacje zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

6. Zamawiający ustala za wykonanie całego przedmiotu zamówienia wynagrodzenie ryczałtowe.

7. Wykonawca zobowiązany jest wraz z ofertą złożyć kosztorysy ofertowe sporządzone zgodnie z dokumentacją projektową oraz informacjami zawartymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (nie na podstawie samych przedmiarów robót). Kosztorysy ofertowe analogicznie należy podzielić na branże określone do realizacji w poszczególnych zakresach, stosownie do przedmiarów robót wymienionych na str. 3 SIWZ w pkt. 2, ppkt.5, 6, 7.

8. Wykonawca jest zobowiązany do zorganizowania na własny koszt niezależnego zasilania placu budowy w energię elektryczną przez cały czas realizacji robót.

9. Zamawiający za pośrednictwem inspektora/rów nadzoru będzie zwoływał cotygodniowe rady budowy w których uczestniczyć zobowiązani będą przedstawiciele Wykonawcy a w szczególności kierownik robót, kierownik robót branżowych - elektrycznych oraz kierownik robót branżowych - sanitarnych.

10. Wizja lokalna terenu budowy: Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej na terenie przeznaczonym do rozbudowy trybun a także zdobył, na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej terenu budowy poniesie Wykonawca.

11. Protokół końcowy odbioru przedmiotu umowy zostanie podpisany po uzyskaniu prawomocnego pozwolenia na użytkowanie. Uzyskanie prawomocnego pozwolenia na użytkowanie leży po stronie Wykonawcy. Data podpisania protokołu końcowego jest datą zakończenia robót, przejęcia przedmiotu umowy i terminem rozpoczęcia okresu gwarancji.

II.1.5)

V

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.30.00.00-0, 45.31.00.00-3, 45.31.10.00-9, 45.11.12.00-0.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 12.08.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wymagania dotyczące wadium. Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 25.000,00 zł. 1. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) w pieniądzu; 2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 3) w gwarancjach bankowych; 4) w gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, których mowa w art. 6b ust.5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 2. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego. 3. Termin i miejsce wniesienia wadium. 1) W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu ustaloną kwotę należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego BZ WBK S.A. O Chodzież, Nr: 37 1090 1317 0000 0001 3091 1081 z dopiskiem - Rozbudowa trybun 2) Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3) Wadium w pieniądzu musi zostać wniesione i być widoczne na koncie Zamawiającego przed otwarciem ofert. 4) Potwierdzeniem tej formy wniesienia wadium będzie kserokopia dowodu wpłaty (polecenie przelewu) załączona do oferty. 5) W przypadku wnoszenia wadium w pozostałych dopuszczalnych formach określonych w SIWZ, kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem należy dołączyć do oferty. Ponadto do oferty należy dołączyć w osobnej kopercie oryginał tego dokumentu. Nie bindować i nie zszywać z ofertą. 6) Nie wniesienie wadium w wymaganym terminie oraz w wymaganej wysokości skutkuje wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. 7) Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a Ustawy Pzp. 8) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 9) Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 10) Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46, ust. 1 Ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 11) Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 12) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 13) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 Ustawy Prawo zamówień publicznych, nie złożył dokumentów lub oświadczeń o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy Pzp lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn należących po jego stronie. 14) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.4.3.2)

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Kosztorysy inwestorskie z podziałem na branże.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

IV.2.2)

 

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zobowiązania i wszelkie postanowienia zostały określone w projekcie umowy, który stanowi Załącznik Nr 9 do niniejszej specyfikacji. . Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o terminie i miejscu podpisania umowy. Zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza się możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, dotyczącą sposobu spełnienia świadczenia. Zmianę dopuszcza się w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności niezależnych od stron umowy, nieznanych stronom umowy w chwili jej zawierania bądź podczas prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, uniemożliwiającymi lub utrudniającymi świadczenie usług objętych zamówieniem spowodowanych: a) warunkami atmosferycznymi odbiegającymi od typowych np. nadmierne opady atmosferyczne uniemożliwiające dojazd, zdarzenia spowodowane katastrofalnym działaniem przyrody o charakterze przypadkowym, c) zmianą obowiązujących przepisów prawa mających wpływ na realizację umowy albo zmianę zasad jej finansowania i rozliczania np. zmiana wysokości podatku VAT. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian na które Zamawiający może wyrazić zgodę, nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.chodziez.pl, www.mosir-chodziez.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Staszica 12, 6-800 Chodzież.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.10.2015 godzina 09:45, miejsce: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Staszica 12, 6-800 Chodzież.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów,  nie przewiduje dokonywania

wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej i zawarcia umowy ramowej.

Ogłoszenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń dnia 30.09.2015r.

Załączniki: