DOPISANIE DO SPISU WYBORCÓW

DOPISANIE DO SPISU WYBORCÓW

Wyborca przebywający czasowo na obszarze Chodzieży w dniu wyborów na własny wniosek wniesiony osobiście na piśmie najpóźniej w 5 dniu przed dniem wyborów tj. 20.10.2015 r. może być dopisany w obwodzie właściwym dla miejsca jego przebywania.

Wniosek może dotyczyć każdego lokalu wyborczego, w tym lokalu przystosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Wyborcy, którzy będą przebywać w dniu wyborów w szpitalach i w domu pomocy społecznej w Chodzieży (tj. w Szpitalu Powiatowym w Chodzieży, Wielkopolskim Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów w Chodzieży oraz w Domu Pomocy Społecznej w Chodzieży) zostaną wpisani do spisów wyborców sporządzonych dla odrębnych obwodów głosowania utworzonych w tych jednostkach i będą mogli głosować w tych obwodach. Dyrektor jednostki powiadomi osoby przebywające w jednostce o umieszczeniu ich w spisie wyborców. Wyborcy wpisani do spisu wyborców w tych jednostkach zostaną z urzędu skreśleni ze spisu wyborców w miejscu stałego zamieszkania. Osoby, które przybędą do tych jednostek w dniu wyborów, będą mogły głosować w obwodach utworzonych w tych jednostkach tylko na podstawie zaświadczeń o prawie do głosowania.


ZAŚWIADCZENIE O PRAWIE DO GŁOSOWANIA

Wyborca zmieniający miejsce pobytu przed dniem wyborów otrzymuje na swoje żądanie wniesione na wniosek złożony pisemnie, telefaksem lub elektronicznie, zaświadczenie o prawie do głosowania na podstawie, którego może zagłosować w dowolnym obwodzie głosowania na terenie kraju i za granicą. Zaświadczenie o prawie do głosowania wyborca odbiera osobiście, albo przez upoważnioną na piśmie osobę. W upoważnieniu wskazuje się imię (imiona) i nazwisko oraz nr PESEL wyborcy oraz pełnomocnika. Zaświadczenia o prawie do głosowania wydawane są do 23.10.2015 r. (w godz. pracy Urzędu Miejskiego w Chodzieży).

Należy zwrócić uwagę, że w przypadku utraty zaświadczenia nie będzie możliwy udział w głosowaniu.

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Miejski w Chodzieży, ul. Ignacego Jana Paderewskiego 2, parter, stanowisko ds. ewidencji ludności tel. 0672827171wew. 212 oraz tel. 0672825710.

Godziny pracy biura ewidencji ludności:

w poniedziałki od 8:00 - 16:00

we wtorki, środy, czwartki od 7:00 - 15:30

w piątki od 7:30 - 14:00

Opłaty

Czynności nie podlegają opłacie skarbowej.

Termin i sposób załatwienia

Wpisanie do spisu wyborców załatwia się bezpośrednio po złożeniu wniosku.

Zaświadczenie o prawie do głosowania otrzymuje się natychmiast po złożeniu wniosku.