Informacja

I N F O R M A C J A

Burmistrz Miasta Chodzieży

podaje do publicznej wiadomości informację

o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Chodzieży w rejonie ulicy Ofiar Gór Morzewskich, oznaczonej nr geodezyjnym 575/2 o pow. 855 m2, stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Chodzieży.

 

 

Burmistrz Miasta Chodzieży stosownie do postanowień § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U.Nr 207, poz.2108) podaje do publicznej wiadomości informację o wyniku przetargu.

 

 

W dniu 17 września 2015 r. w Urzędzie Miejskim Chodzieży ul. Paderewskiego 2 w sali nr 305 odbył się I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Chodzieży w rejonie ulicy Ofiar Gór Morzewskich, oznaczonej numerem geodezyjnym 575/2 o pow. 855m2, zapisanej w księgach wieczystych nr PO1H/00018842/9, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Chodzieży, Wydział Ksiąg Wieczystych.

 

Do przetargu na zbycie nieruchomości gruntowej przystąpiła 1 osoba, która spełniła warunki podane w ogłoszeniu o przetargu tj. wpłaciła w terminie wadium w wysokości 4.000,00 zł (słownie: cztery tysiące 00/100 złotych).

 

Cena wywoławcza zbycia nieruchomości gruntowej ustalona została na kwotę 46.248,00zł brutto (słownie: czterdzieści sześć tysięcy dwieście czterdzieści osiem złotych 00/100 brutto).

 

W wyniku przeprowadzonego I przetargu ustnego nieograniczonego nabywcą nieruchomości gruntowej, położonej w Chodzieży w rejonie ulic Ofiar Gór Morzewskich, oznaczonej nr geodezyjnym 575/2 o pow. 855m2 zostali Państwo Mariola i Sławomir Kasperscy, którzy zaoferowali za nieruchomość cenę najwyższą tj. kwotę 46.718,00 zł brutto. (słownie: czterdzieści sześć tysięcy siedemset osiemnaście złotych 00/100).

 

Niniejsza informacja podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego, ul. Paderewskiego 2, na okres 7 dni.

 

Chodzież, dnia 25 września 2015 r.