Informacja

I N F O R M A C J A

Burmistrz Miasta Chodzieży podaje do publicznej wiadomości informację o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Chodzieży w rejonie ulic Młyńska/ Władysława Jagiełły, oznaczonej nr geodezyjnymi: 2541/5, 2542/1, 2543, 2544, 2545, 2546 o łącznej pow. 4.385 m2, stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Chodzieży.

Burmistrz Miasta Chodzieży stosownie do postanowień § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U.Nr 207, poz.2108) podaje do publicznej wiadomości informację o wyniku przetargu.

W dniu 12 sierpnia 2015 r. w Urzędzie Miejskim Chodzieży ul. Paderewskiego 2 w sali nr 305 odbył się II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Chodzieży w rejonie ulic Młyńska/ Władysława Jagiełły, oznaczonej numerami geodezyjnymi 2541/5, 2542/1, 2543, 2544, 2545, 2546 o łącznej pow. 4.385 m2, zapisanej w księgach wieczystych nr PO1H/00018842/9 oraz PO1H/00024413/8, prowadzonych przez Sąd Rejonowy w Chodzieży, Wydział Ksiąg Wieczystych.

Do przetargu na zbycie nieruchomości gruntowej przystąpiły 3 osoby, które spełniły warunki podane w ogłoszeniu o przetargu tj. wpłaciły w terminie wadium w wysokości 30.000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy 00/100 złotych).

Cena wywoławcza zbycia nieruchomości gruntowej ustalona została na kwotę 269.677,50zł brutto (słownie: dwieście sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt siedem złotych 50/100 brutto).

W wyniku przeprowadzonego II przetargu ustnego nieograniczonego nabywcą nieruchomości gruntowej, położonej w Chodzieży w rejonie ulic Młyńska/ Władysława Jagiełły, oznaczonej nr geodezyjnymi: 2541/5, 2542/1, 2543, 2544, 2545, 2546 o łącznej pow. 4.385 m2 została Firma: Comfort Invest Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą w Ryczywole, która zaoferowała za nieruchomość cenę najwyższą tj. kwotę 272.700,00 zł brutto. (słownie: dwieście siedemdziesiąt dwa tysiące siedemset złotych 00/100).

Niniejsza informacja podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego, ul. Paderewskiego 2, na okres 7 dni.

Chodzież, dnia 20 sierpnia 2015 r.