Ogłoszenie

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta Chodzieży

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej w Chodzieży.

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETARGU

 

oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej

PO1H/00018842/9

oznaczenie nieruchomości według katastru nieruchomości;

1) 3008/8

2) 3008/17

3) 3008/20

4) 3008/23

5) 3008/24

6) 3008/25

7) 3008/26

8) 3008/19, 3008/18, 3008/21, 3008/22

powierzchnia nieruchomości

1) 1014

2) 1057

3) 956

4) 533

5) 1910

6) 926

7) 5820

8) 7483 pow. łącznie

opis nieruchomości

Nieruchomości gruntowe, niezabudowane, zlokalizowane w Chodzieży w rejonie ulicy Topolowej. Dojazd do kompleksu działek odbywa się drogą asfaltową.

Działki nie posiadają uzbrojenia technicznego. Dostęp do sieci uzbrojenia terenu: sieć wodociągowa i sieć energetyczna. Działki częściowo mają pofałdowany teren z samosiejkami drzew sosny.

przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

1) M- teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową, jednorodzinną.

2) M- teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową.

3) M- teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową

4) EE- teren przeznaczony pod urządzenia elektroenergetyczne,  Z- teren przeznaczony pod zieleń.

5) M- teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową

6) M- teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową

7) M- teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową,

MU- teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniowo-usługową.

8) MU- teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniowo-usługową,

M- teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową,

UH- teren przeznaczony pod usługi handlu.

 

termin zagospodarowania nieruchomości

nie dotyczy

 

 

cena wywoławcza nieruchomości

1) 76.050,00 brutto

(61.829,27zł netto + 23% VAT)

2) 69.495,00 brutto

(56.500,00zł netto + 23% VAT)

3) 62.853,00 brutto

(51.100,00zł netto + 23% VAT)

4) 18.204,00 brutto

(14.800,00zł netto + 23% VAT)

5) 119.802,00 brutto

(97.400,00zł netto + 23% VAT)

6) 60.885,00 brutto

(49.500,00zł netto + 23% VAT)

7) 201.351,00 brutto

 (163.700,00zł netto + 23% VAT

8) 280.932,00 brutto

(228.400,00zł netto + 23% VAT

Wadia w pieniądzu

1) 7.500,- zł

2) 7.000,- zł

3) 6.000,- zł

4) 1.800,- zł

5) 11.000,- zł

6) 6.000,- zł

7) 20.000,- zł

8) 28.000,- zł

wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego

nie dotyczy

wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

 

nie dotyczy

terminy wnoszenia opłat

nie dotyczy

zasady aktualizacji opłat

nie dotyczy

 

informacje o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę;

Nieruchomości przeznaczone są do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego

obciążenia i zobowiązania

nie dotyczy

termin i miejsce, w którym można zapoznać się z warunkami przetargu

do dnia 24.09.2015 r. w Wydziale Architektury i Gospodarki Terenami Urzędu Miejskiego w Chodzieży ul. Ignacego Jana Paderewskiego 2 (pokój nr 410- II piętro) tel. (0-67) 2827171 wew.414

termin i miejsce przetargów

1. 28 września 2015 roku, godzina 11.00,

2. 28 września 2015 roku, godzina 11.30,

3. 28 września 2015 roku, godzina 12.00,

4. 28 września 2015 roku, godzina 12.30

 

5. 29 września 2015 roku, godzina 11.00

6. 29 września 2015 roku, godzina 11.30

7. 29 września 2015 roku, godzina 12.00

8. 29 września 2015 roku, godzina 12.30

 

Urząd Miejski w Chodzieży, ul. Ignacego Jana Paderewskiego 2, sala 305

 

 

 

 

 

 

wysokości wadiów, formach, terminie i miejscu ich wniesienia

Wadia w wysokości:

1) 7.500,- zł

2) 7.000,- zł

3) 6.000,- zł

4) 1.800,- zł

5) 11.000,- zł

6) 6.000,- zł

7) 20.000,- zł

8) 28.000,- zł

 

należy wpłacić w pieniądzu, na konto Urzędu Miejskiego w Chodzieży BZ WBK S.A. I Oddział w Chodzieży 93 1090 1317 0000 0001 0208 1285 do dnia 24.09.2015 roku. Wpłata wadiów musi nastąpić tak, aby komisja przetargowa mogła ustalić ich wpływ na konto Urzędu Miejskiego w podanym wyżej terminie.

Wadia wpłacone przez uczestników, którzy przetarg wygrali zalicza się w poczet ceny nabycia, a wadia wpłacone przez pozostałe osoby zwraca się w terminie 3 dni roboczych od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

 

skutki uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej, zawarcia umowy dzierżawy

przepadek wadium - wadium nie podlega zwrotowi

Okoliczności odwołania przetargu

Organizator przetargu w przypadku wystąpienia uzasadnionych przyczyn, zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu, informując o tym niezwłocznie, w formie właściwej dla ogłoszenia przetargu

 

 Chodzież, dnia 10 sierpnia 2015 r.

 

R.C.