OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta Chodzieży

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej w Chodzieży.

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETARGU


oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej

PO1H/00018842/9

oznaczenie nieruchomości według katastru nieruchomości;

 1. 575/2

 2. 576/2

 3. 576/3

powierzchnia nieruchomości

 1. 855

 2. 897

 3. 886

opis nieruchomości

Nieruchomości gruntowe zlokalizowane są w Chodzieży w rejonie ulicy Ofiar Gór Morzewskich. Fronty działek przylegają do ulicy Zacisznej w miejscowości Studzieniec, gmina Chodzież. Działki stanowią teren niezabudowany i nieogrodzony i są użytkowane rolniczo. Dojazd do kompleksu działek odbywa się drogą gruntową.

Działki nie posiadają przyłączy. W drodze sieć wodociągowa i energetyczna.

 

przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działki oznaczone symbolem MN1 przeznaczone są pod teren zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej.

 

termin zagospodarowania nieruchomości

nie dotyczy

cena wywoławcza nieruchomości

 1. 37.600,-zł netto +23% podatku VAT 8.648,-zł=46.248,-zł brutto

 2. 39.500,-zł netto +23% podatku VAT 9.085,-zł=48.585,-zł brutto

 3. 39.000,-zł netto +23% podatku VAT 8.970,-zł=47.970,-zł brutto

Wadia w pieniądzu

 1. 4.000,- zł

 2. 5.000,- zł

 3. 4.500,- zł

wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego

nie dotyczy

wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy


nie dotyczy

terminy wnoszenia opłat

nie dotyczy

zasady aktualizacji opłat

nie dotyczy


informacje o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę;

Nieruchomości przeznaczone są do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego

obciążenia i zobowiązania

nie dotyczy

termin i miejsce, w którym można zapoznać się z warunkami przetargu

do dnia 16.09.2015 r. w Wydziale Architektury i Gospodarki Terenami Urzędu Miejskiego w Chodzieży ul. Ignacego Jana Paderewskiego 2 (pokój nr 410- II piętro) tel. (0-67) 2827171 wew.414

termin i miejsce przetargów

 1. 17 września 2015 roku, godzina 11.00,

 2. 17 września 2015 roku, godzina 11.30,

 3. 17 września 2015 roku, godzina 12.00,

Urząd Miejski w Chodzieży, ul. Ignacego Jana Paderewskiego 2, sala 305

wysokości wadiów, formach, terminie i miejscu ich wniesienia

Wadia w wysokości:

 1. 4.000,- zł

 2. 5.000,- zł

 3. 4.500,- zł

należy wpłacić w pieniądzu, na konto Urzędu Miejskiego w Chodzieży BZ WBK S.A. I Oddział w Chodzieży 93 1090 1317 0000 0001 0208 1285 do dnia 11.09.2015 roku. Wpłata wadiów musi nastąpić tak, aby komisja przetargowa mogła ustalić ich wpływ na konto Urzędu Miejskiego w podanym wyżej terminie.

Wadia wpłacone przez uczestników, którzy przetarg wygrali zalicza się w poczet ceny nabycia, a wadia wpłacone przez pozostałe osoby zwraca się w terminie 3 dni roboczych od dnia rozstrzygnięcia przetargu.


skutki uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej, zawarcia umowy dzierżawy

przepadek wadium - wadium nie podlega zwrotowi

Okoliczności odwołania przetargu

Organizator przetargu w przypadku wystąpienia uzasadnionych przyczyn, zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu, informując o tym niezwłocznie, w formie właściwej dla ogłoszenia przetargu

Chodzież, dnia 28 lipca 2015 r.

R.C.