Ogłoszenie

 

OGŁOSZENIE

z dnia 14 lipca 2015 r.

Burmistrz Miasta Chodzieży

podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy informacyjnej znajdującej się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chodzieży przy ul. Paderewskiego nr 2, został wywieszony wykaz dla nieruchomości gruntowych, położonych w Chodzieży, przy ulicy Ofiar Gór Morzewskich, oznaczonych numerami geodezyjnymi: 597/7, 597/9 (część), 597/10, 597/11, 597/13, 597/14, 597/15 o łącznej pow. 31.170 m2, stanowiących własność Gminy Miejskiej w Chodzieży, przeznaczonych do wydzierżawienia na cele rolnicze na okres do 3 lat.


 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO WYDZIERŻAWIENIA NA CELE ROLNICZE NA OKRES DO 3 LAT


oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej

PO1H/00030915/2

PO1H/00018842/9

Oznaczenie nieruchomości według katastru

Nieruchomości

597/7,597/9 (część), 597/10, 597/11, 597/13, 597/14, 597/15

powierzchnia nieruchomości m2 łącznie

31.170 m 2

opis nieruchomości

Nieruchomość gruntowa, położona w Chodzieży, w rejonie ulicy Ofiar Gór Morzewskich, oznaczona w ewidencji gruntów symbolami: RIVa, RV, RVI

przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania;

Zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość przeznaczona jest pod zabudowę produkcyjną

cena nieruchomości

Nie dotyczy

informacje o przeznaczeniu do sprzedaży,

Nie dotyczy

termin zagospodarowania nieruchomości

Nie dotyczy

wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego

Nie dotyczy

wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

154,20 zł + podatek VAT 35,47 zł

189,67 zł brutto

terminy wnoszenia opłat

Opłata roczna, płatna do dnia 31marca- każdego roku

zasady aktualizacji opłat

opłata za dzierżawę będzie aktualizowana w przypadku podwyżki opłat zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta Chodzieży.

informacje o przeznaczeniu do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

oddanie w dzierżawę na cele rolnicze

termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2

Nie dotyczy

 

Pouczenie Art. 34. ustawy o gospodarce nieruchomościami

1. W przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym i prawnym pierwszeństwo w ich nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Chodzież

14 lipca 2015 r.