Ogłoszenie

OGŁOSZENIE

 z dnia 29 czerwca 2015 r.

Burmistrz Miasta Chodzieży

 

podaje  do publicznej  wiadomości,  że na tablicy  informacyjnej znajdującej się  w siedzibie  Urzędu Miejskiego w Chodzieży przy ul. Paderewskiego nr 2, wywieszony został wykaz na bezprzetargową sprzedaż udziału w niezabudowanej nieruchomości, położonej w Chodzieży, przy ulicy Plac Mikołaja Kopernika 5, oznaczonej numerem geodezyjnym 1751/2 o pow.74 m2, stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Chodzieży.

 

R.C.

 

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO BEZPRZETARGOWEJ SPRZEDAŻY

oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej

PO1H/00033986/1Oznaczenie nieruchomości według katastru

Nieruchomości

1751/2


powierzchnia nieruchomości m2

74


opis nieruchomości

Nieruchomość gruntowa, niezabudowana położona w Chodzieży przy ulicy Plac Mikołaja Kopernika 5. Działka położona w centrum miasta, między gęstą zabudową, częściowo utwardzona trylinką, stanowi podwórze. Działka nie posiada przyłączy. Otoczenie stanowi zabudowa mieszkaniowo-usługowa oraz kościół, dalej Rynek.

 

przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania;

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość oznaczona w planie symbolem 8.1.16M - stanowi teren zabudowy mieszkaniowej i usług.

 

cena udziału wynoszącego 45579/54099 w nieruchomości

9.142,00zł netto +23% podatku VAT 2.102,66zł=11.244,66zł brutto

 

informacje o przeznaczeniu do sprzedaży,

Udział w nieruchomości przeznaczony jest do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

termin zagospodarowania nieruchomości

nie dotyczy

wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego

nie dotyczy

wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

nie dotyczy

terminy wnoszenia opłat

nie dotyczy

zasady aktualizacji opłat

nie dotyczy

informacje o przeznaczeniu do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

nie dotyczy

 

 

 

termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2

6 tygodni od daty wywieszenia wykazu

 

 

 

 

 Pouczenie Art. 34. ustawy o gospodarce nieruchomościami

1. W przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym i prawnym pierwszeństwo w ich nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:


1) przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu;

2) jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu;

5. Osoby, o których mowa w ust. 1 i ust. 6, korzystają z pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości, jeżeli złożą oświadczenie, że wyrażają zgodę na cenę ustaloną w sposób określony w ustawie.

Chodzież

29 czerwca 2015 r.