OBWIESZCZENIE

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 23 czerwca 2015 r.

o wydaniu decyzji o zmianie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania
i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 687 ze zm.) - zwanej dalej
ustawą, w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
(t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.) - zwanej dalej k.p.a.,

zawiadamiam,

że dnia 22 czerwca 2015 r. została wydana decyzja (znak IR-III.7820.3.2014.3) o zmianie ostatecznej decyzji
Wojewody Wielkopolskiego nr 15/2014 z dnia 8 sierpnia 2014 r. (znak IR-III.7820.3.2014.3) o zezwoleniu
na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi krajowej nr 11 odc. Chodzież - Podanin
(od km ok. 207+928 do km ok. 210+776) realizowanej pn. „Rozbudowa drogi krajowej nr 11
odc. od km 208+160 do km 210+775,50 m. Podanin dł. 2,615 km", w zakresie dz. o nr. ewid. 257/1 ark. 3
obr. 0007 Podanin, jednostka ewidencyjna: 300103_2, Chodzież - obszar wiejski.

Strony postępowania mogą się zapoznać z treścią decyzji w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim
w Poznaniu, Wydział Infrastruktury i Rolnictwa, al. Niepodległości 16/18, budynek C, pok. 4 (tel. 61-854-
12-89), w godzinach pracy urzędu. Treść decyzji została również zamieszczona na stronie internetowej:
www.poznan.uw.gov.pl w zakładce Ogłoszenia.

Od decyzji służy odwołanie do Ministra Infrastruktury i Rozwoju za pośrednictwem Wojewody
Wielkopolskiego, w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia stron o jej wydaniu. Zgodnie z art. 11f ust. 3
ustawy, w związku z art. 49 k.p.a., zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie
14 dni od dnia publicznego ogłoszenia poprzez obwieszczenie w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim
w Poznaniu, w urzędach gmin właściwych ze względu na przebieg drogi, na stronach internetowych tych gmin,
a także w prasie lokalnej.

z up. Wojewody Wielkopolskiego
/-/ Aida Januszkiewicz - Piotrowska
z-ca Dyrektora Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa