Ogłoszenie

 OGŁOSZENIE

z dnia 10 czerwca 2015 r.

 Burmistrz Miasta Chodzieży

 

podaje  do publicznej  wiadomości,  że na tablicy  informacyjnej znajdującej się  w siedzibie  Urzędu Miejskiego w Chodzieży przy ul. Paderewskiego nr 2, wywieszony został wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego,  położonych w Chodzieży, przy ul. Topolowej, oznaczonych numerami geodezyjnymi 3008/8 o pow.1014 m2, 3008/17 o pow. 1057 m2, 3008/20 o pow. 956 m2, 3008/23 o pow. 533 m2, 3008/24 o pow. 1910 m2, 3008/25 o pow. 926 m2, 3008/26 o pow. 5820 m2 oraz nieruchomości oznaczonej numerami geodezyjnymi 3008/19, 3008/18, 3008/21, 3008/22, o łącznej pow. 7483 m2, stanowiących  własność Gminy Miejskiej  w Chodzieży.

 

R.C.

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej

PO1H/00018842/9

Oznaczenie nieruchomości według katastru

nieruchomości

 1. 3008/8

 2. 3008/17

 3. 3008/20

 4. 3008/23

 5. 3008/24

 6. 3008/25

 7. 3008/26

 8. 3008/19, 3008/18, 3008/21, 3008/22

powierzchnia nieruchomości m2

 1. 1014

 2. 1057

 3. 956

 4. 533

 5. 1910

 6. 926

 7. 5820

 8. 7483 pow. łącznie

opis nieruchomości

Nieruchomości gruntowe, niezabudowane, zlokalizowane w Chodzieży w rejonie ulicy Topolowej. Dojazd do kompleksu działek odbywa się drogą asfaltową.

Działki nie posiadają uzbrojenia technicznego. Dostęp do sieci uzbrojenia terenu: sieć wodociągowa i sieć energetyczna. Działki częściowo mają pofałdowany teren z samosiejkami drzew sosny.

przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania;

 1. M- teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową, jednorodzinną.

 2. M- teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową.

 3. M- teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową

 4. EE- teren przeznaczony pod urządzenia elektroenergetyczne, Z- teren przeznaczony pod zieleń.

 5. M- teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową

 6. M- teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową

 7. M- teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową,

MU- teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniowo-usługową.

 1. MU- teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniowo-usługową,

M- teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową,

UH- teren przeznaczony pod usługi handlu.

 

cena nieruchomości

 1. 76.050,00 brutto

(61.829,27zł netto + 23% VAT)

 1. 69.495,00 brutto

(56.500,00zł netto + 23% VAT)

 1. 62.853,00 brutto

(51.100,00zł netto + 23% VAT)

 1. 18.204,00 brutto

(14.800,00zł netto + 23% VAT)

 1. 119.802,00 brutto

(97.400,00zł netto + 23% VAT)

 1. 60.885,00 brutto

(49.500,00zł netto + 23% VAT)

 1. 201.351,00 brutto

(163.700,00zł netto + 23% VAT

 1. 280.932,00 brutto

(228.400,00zł netto + 23% VAT

informacje o przeznaczeniu do sprzedaży,

Nieruchomości przeznaczone są do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego

termin zagospodarowania nieruchomości

nie dotyczy

wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego

nie dotyczy

wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

nie dotyczy

terminy wnoszenia opłat

nie dotyczy

zasady aktualizacji opłat

nie dotyczy

informacje o przeznaczeniu do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

nie dotyczy

termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2

6 tygodni od daty wywieszenia wykazu

 

Pouczenie Art. 34. ustawy o gospodarce nieruchomościami

1. W przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym i prawnym pierwszeństwo w ich nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:


1) przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu;

2) jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu;

5. Osoby, o których mowa w ust. 1 i ust. 6, korzystają z pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości, jeżeli złożą oświadczenie, że wyrażają zgodę na cenę ustaloną w sposób określony w ustawie.

Chodzież

10 czerwca 2015 r.